نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوى دکترى جغرافیاى طبیعى دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

تسونامى یک پدیده طبیعى است که نمى‏ توان از وقوع آن جلوگیرى نمود و به عنوان یکى از مهم ترین بلایاى اقیانوسى در جهان مطرح مى‏ باشد. دراین مجموعه ضمن ارائه تعریفى از آن، انواع و علل رخداد آن را مطرح نموده و با توجه به توزیع جغرافیایى‏ اش در اقیانوس‏ها و مکان‏هاى تحت تاثیر سابداکشن سعى شده مکان‏هاى خاص معرفى شوند و با توجه به نتایج تخریبى‏ اش، به وسیله پیشنهاداتى تلاش شده از طریق اطلاع رسانى در شناخت عوارض آن براى مکان هایى که در مسیر خط سواحل فرورانش هستند تمهیداتى اتخاذ شود، تا خطرات احتمالى پیشگیرى و آسیب‏هاى احتمالى پیش بینى گردد. با توجه به اینکه در بخش جنوبى ایران سابداکشن خط ساحل دریاى عمان و تکتونیک اقیانوس هند قرار دارد و احتمال چنین حادثه‏ اى ممکن است وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Tsunami and its Likelihood of Occurrence in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Hejazizadeh 1
  • Mohammad Hossein Naserzadeh 2

1 Associate Professor, Department of Geography, Tarbiyyat Mo'allem University of Tehran

2 Ph.D. student of Natural Geography at Tarbiyyat Mo'allem University of Tehran

چکیده [English]

Tsunami is a natural phenomenon that can not be prevented from occurring and is considered as one of the most important oceanic disasters in the world. In this collection, along with providing a definition of it, the types and causes of its occurrence are presented and, according to its geographical distribution in the oceans and places affected by the subduction, some special sites are introduced and, according to its destructive results, it has been attempted, through making suggestions, to take measurements for places that are located along the coastline of the subduction by the way of presenting information about its effects, in order to anticipate the potential risks and possible damages. Considering that in the southern part of Iran, there is the coastline subduction of the Oman Sea and the tectonic of the Indian Ocean, there are potentials for such an incident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tsunami
  • subduction
  • natural phenomenon
  • Tectonic
  • Oceanic disasters
1- روزنامه شرق، شماره 389، دیماه 1383
2- روزنامه کیهان، شماره‏هاى 18143 - 181140، دیماه 1383
3- علایى طالقانى، محمود، ژئومورفولوژى ایران، تهران، انتشارات قومس، 1381.
4- ماهنامه علوم زمین و معدن؛ بررسى پدیده سونامى و چگونگى وقوع آن، شماره 6، سال اول، سازمان زمین‏شناسى و اکتشافات معدنى کشور، تیرماه 1384.
5- بررسى پدیده سونامى و چگونگى وقوع آن، شماره 7، سال اول، سازمان زمین‏شناسى و اکتشافات معدنى کشور، مردادماه 1384.
6- K.A. Sver drup, A.B. Du bury, AC.Duxbury '' Fundamental oceanography (fifth Edition)'' 2004, Publisher Mc Graw Hill.
7-  http:// www.ess. Washington.edu/tsunami/general/mitigation/html
8-  http:// www.ngdir.com/faq/PFaq Detail.asp? Pid= 11187.
9-  www.howstuffworks.com