نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیاى دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى دکترا ژئومورفولوژى دانشگاه اصفهان

چکیده

 از دیر باز روش‏هاى مختلفى براى جمع آورى داده ‏ها وجود داشته است. انجام مشاهدات نجومى نقشه بردارى زمینى، هیدروگرافى، فتوگرامترى و سنجش از دور، روش‏هاى عمده جمع آورى اطلاعات مکان مند مى‏ باشند. سنجش از دور رادارى مبحثى جالب و خاص است که جنبه‏ه اى متفاوتى از سنجش از دور را نمایان مى‏ سازد.  سنجنده های رادارى که سنجنده ‏هاى فعال نامیده مى‏ شوند قادرند تقریباً در تمامى شرایط تصویربردارى کنند و موانعى از قبیل بارش، ابر و شب نمى‏ توانند مشکل خاصى براى آنها ایجاد کنند. واژه رادار که امروز در سرتاسر دنیا کاربرد دارد، همانند رادیو و تلویزیون یک اصطلاح بین المللى شده است. در واقع اختراع رادار از یک پدیده فیزیکى و بسیار طبیعى به نام انعکاس گرفته شده است. امواج رادیویى و الکترومغناطیس نیز قابلیت انعکاس و بازتاب دارند و رادار بر اساس همین خاصیت ساده بوجود آمد. ساده ‏ترین رادارها درحقیقت از یک فرستنده و یک گیرنده رادیویى بوجود آمدند. رادار یک سیستم الکترو مغناطیسى است که براى تشخیص و تعیین موقعیت هدف بکار مى‏ رود. با رادار مى‏ توان درون محیطى را که براى چشم، غیر قابل نفوذ است دید. مانند تاریکى، باران، مه برف، غبار و غیره. اما مهمترین مزیت رادار توانایى آن در تعیین فاصله یا حدود هدف مى‏ باشد. کاربرد رادارها در اهداف زمینى، هوایى، دریایى، فضایى و هواشناسى مى ‏باشد. ایجاد سیستمى با توانایى بالا در ردیابى پدیده ‏ها و ایجاد تصاویر با کیفیت بالا از آنها، هدف عمده ساخت رادار تصویرى مى‏ باشد. در این مقاله سعى شده است ضمن معرفى کلى سنجنده ‏هاى فعال به تأکید بیشتر بر سیستم‏هاى رادارى و مکانیسم عمل آنها پرداخته و ویژگى‏ هاى این تصاویر را معرفى کرده و زمینه را براى تحقیقات کاربردى‏ تر در آینده فراهم کنیم.

عنوان مقاله [English]

Principles of Radar Imaging Systems

نویسندگان [English]

  • Abdollah Seif 1
  • Mojgan Entezari 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, University of Isfahan

2 Ph.D. Student of Geomorphology, University of Isfahan

چکیده [English]

There have been many ways of collecting data from a long time ago. Astronomical observation of land surveying, hydrography, photogrammetry and remote sensing are the main methods of location-based collection of information. Radar remote sensing is an interesting and special issue that reveals different aspects of remote sensing. Radar sensors called active sensors can capture images in almost all conditions, and obstacles like rainfall, cloud and night can not cause them any trouble. The term radar, which is used today throughout the world, has become an international term like radio and television. In fact, radar invention has been taken from a very natural physical phenomenon called reflection. Radio and electromagnetic waves are also capable of reflection, and the radar is based on this simple property. The simplest radars were actually formed by a transmitter and a radio receiver. Radar is an electromagnetic system that is used to detect and determine the target’s position. With the help of the radar the inside parts of environments like darkness, rain, snow mist, dust, and … that are impenetrable to the eye become visible. However, the most important advantage of the radar is its ability to determine the distance from the target’s range. The application of radars is for ground, air, marine, spatial and meteorological targets. Fabricating a high-capacity system for tracing phenomena and creating high-quality images of them is the main goal of the construction of imaging radar. In this article, we have tried to introduce active sensors in general to emphasize on radar systems and the mechanism of their operation, and to introduce the features of these images and provide a ground for more applied research in the future.

1- انجمن سنجش از دور ژاپن، ترجمه جاهدى، فرشید. فرخى، شاهد، 1357، مبادى سنجش از دور، مرکز سنجش از دور ایران
2- اکرمى، قادر، 1385، لیدار جایگزین رادار، نشریه صف، شماره 224
3- حمزه‏اى، محمد تقى، 1383، کاربردهاى رادار لیزرى، نشریه دریا، شماره 5.
4- فاطمى، سید باقر. رضایى، یوسف، 1384، مبانى سنجش از دور، انتشارات آزاده.
5- لشگرى، صالح، 1386، رادار سونار، مرکز تحقیقات و فناورى اتوماسیون صنعتى ایران.
6- مباشرى، محمدرضا، 1385، مبانى فیزیک در سنجش از دور و فناورى ماهواره، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسى.
7- مظاهرى خیاورى، احمد، 1384، تاریخچه‏اى از رادار، نشریه صنایع هوایى، شماره 177.
8- Barone PM (Barone, P.M.), Graziano F (Graziano, F) (Pettinelli E) (Pettinelli, E.), Corradini RG (Corradini,R.Ginanni). 2007, Ground - Penetrating radar investigations into the Construction techniques of the Concordia Temple (Agrigento, Sicily, Italy) , ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION 14.
9- Grohmann CH, 2004, Mprphometric analysis in geographic information systems: applications of free software GRASS and R, COMPUTERS & GEOSCIENCES 30 (9-10)
10-  Grohmann CH (Grohmann, Carlos Henrique) ,Riccomini C (Riccomini, Claudio), Alves FM (Alves, Fernando Machado), 2007, SRTM-based morphotectonic analysis of the Pocos de Caldas alkaline Massif, Southeastern Brazil, COMPUTERS GEOSCIENCES 33
11-  Hamilton SK (Hamilton, Stephen K.) , Kellndorfer J (kellndorfe, Josef) ,Lehner B (Lehner, Bernhard), Tobler M (Tobler, Mathias), 2007, Remote sensing of floodplain geomorphology as a surrogate for biodiversity in a tropical river system, Geomorphology.
12-  Holden, josepeh . 2003. Hydrological connectiveity of soil pipes determined by ground - penetrating radar tracer detection, School of geography, university of leeds.
13- katelyn M. Mileshosky, 2006, privacy nd Security
14- Mac Chouinard. Jean. 2007 Canadian space agency IPY planing Canadian space agency. Power Point.
15-  Nawawi, Mohd., Khiruddin. Abdullah. 2007, Geology and cover mapping of gunung jeria, Kedah using AIRSAR data, School of physics, university san Malaysia (sum).
16- Souza PWM (Souza, Pedro Walfir M., Jr), paradella WR (Paradella , Waldir Renato) 2005, Use of RADARSAT -1 fine mode and Landsat - 5 TM selective principal component analysis for geomorphological mapping in a macrotidal mangrove coast in the Amazon region, CANADIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING 31.
17-  Sarunjith KJ, Sanjeevi S. 2007, Reconnaissance -Level Mapping of Vulnerable areas in a tsunami - prone coast using shuttle radar - derived Digital Elevation Model, CURRENT SCIENCE
18- Young, Soo Kim and Ryool lee, 2002, Feasibility Study of synthetic aperture radar adaptability of the payload to kompsat platform, Korea aerospace research institute, Yusung Korea.
19- www. ccrs.nrcan.gc.ca
20- www. Cloudsky.ir
21-  www. mhud.ir
22- www.canadian space agency.com
23- www.micromages.com