نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

با عنایت به اینکه منطقه 22 در کریدور جریان هوا از غرب به شرق تهران واقع شده، لذا میزان آلایندهاى آن نسبت به سایر مناطق بسیار اندک است. از این­رو براى سنجش آلاینده در مطالعات آلودگى هوا تعداد 9 ایستگاه در نقاط مختلف انتخاب گردید که هر یک داراى ویژگى‏هاى خاصى هستند. با توجه به تنوع محله‏ هاى موجود در منطقه و تأثیر عوامل مختلف، این ایستگاه­ها آلاینده ‏هاى هوا را در محل‏هاى مربوط نشان خواهند داد.

عنوان مقاله [English]

Investigation of atmospheric pollutants in the 22nd district of Tehran

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasiri 1
  • Maryam Alizadeh Zonuz 2

1 Member of Faculty, Azad Islamic University

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Considering that the district 22 is located in the corridor of the air flow from west to east of Tehran, its pollutants are very little in comparison with other areas. Therefore, in order to measure the pollutant in air pollution studies, 9 stations were selected in different locations, each with special characteristics. Due to the diversity of neighborhoods in the district and the impact of various factors, these stations will indicate air pollutants in relevant locations.

1- سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگى هوا در حوزه‏هاى غربى شهر تهران، سال 1385.
2- شهردارى منطقه 22 تهران، بازنگرى در طرح تفصیلى منطقه 22 سال 1385.
3- مرکز مطالعات زیست محیطى شهر تهران، بررسى آلاینده‏هاى جوّى مناطق 22 گانه تهران، سال 1385.
4- مرکز مطالعات زیست محیطى شهر تهران، تأثیر کارخانجات صنعتى بر میزان آلاینده‏هاى جوى غرب تهران سال 1384.
5- مرکز تحقیقات و مطالعات زیست محیطى شهر تهران، غلظت مونواکسید کربن شهر تهران، سال 1385.
6- مهندسین مشاور آبدان، مطالعات زیست محیطى حوزه غرب تهران سال 1385.
7-مهندسین ‏مشاور محیط، بررسى ‏میزان ‏آلاینده‏هاى‏ جوى ‏مناطق 22گانه ‏تهران، سال1385.
8- مهندسین مشاور باوند - طرح تفصیلى منطقه 22 سال 1385.