نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیاى طبیعى دانشگاه آزاداسلامى نجف‏ آباد

چکیده

دراین مقاله ضمن معرفى اجمالى استان چهارمحال و بختیارى به بحث پیرامون مه م‏ترین روش پهنه‏ بندى (ترجونگ) با استفاده از پارامترهاى دما، رطوبت‏ نسبى، ساعات آفتابى و باد در 8 ایستگاه سینوپتیکى و کلیماتولوژى طى دوره آمارى 40 ساله پرداخته شده است. آنگاه نسبت به تهیه نقشه‏ هاى پهنه ‏بندى زیست اقلیم در مقیاس فصلى اقدام گردید.
براى دستیابى به نقشه ‏هاى مذکور روش ترجونگ ، نرم ‏افزار آمارى-گرافیکى، گرادیان ارتفاعى و به ویژه بافرینگ نرم‏ افزارهاى Autocad map, Arcview به کارگرفته شد. تحلیل داده‏ ها در دوره مذکور، گروه ‏هاى زیست اقلیم استان چهارمحال و بختیارى را آشکار ساخت. بدین‏ ترتیب که فصل زمستان به دلیل حاکمیت عوامل اقلیمى بیرونى فقط یک ناحیه زیست اقلیم (K2) در سراسر استان محسوس است، در فصل بهار تأثیر توأم عوامل بیرونى و محلى، سه تیپ بیوکلیمایى (W2,M3,C2) و درفصل تابستان تأثیر عوامل محلى دو نوع بیوکلیما (W4,H5) را به وجود مى ‏آورد. با تغییر عوامل مؤثر، در فصل پاییز بیوکلیماى (C2,C3,K2) در استان چهارمحال‏ وبختیارى حاکمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Seasonal Bioclimatology Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Hushmand Ata'ii 1
  • Mandana Basaatzadeh Karandi 2

1 Assistant Professor of Payame Noor University of Isfahan

2 Graduate Student of Natural Geography at Islamic Azad University, Najaf Abad

چکیده [English]

In this paper, while introducing a brief overview of Chaharmahal and Bakhtiari province, the most important zoning method (Terjung) has been discussed using parameters of temperature, relative humidity, sunny and windy hours in 8 synoptic and climatological stations during a statistical period of 40 years. Next, bioclimatic zoning maps were prepared on a seasonal scale.
In order to achieve these maps the Terjung method, statistical-graphical software, elevation gradient, and especially the buffering of AutoCAD map and ArcView were used. Data analysis during this period revealed the ecological groups of Chaharmahal and Bakhtiari province. In winter, due to the dominance of external climatic factors, only one bioclimatic region (K2) is discernible throughout the province; in the spring, the combined effect of external and local factors create three bioclimatic types (W2, M3, C2) and in the summer season the effect of local factors create two bioclimatic types (W4, H5). By change in the effective factors in the autumn, the bioclimatic types (C2, C3, K2) are dominant in the Chahar Mahal and Bakhtiari province during this season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioclimatology
  • Terjung
  • Comfort Coefficient
  • Cooling Coefficient
  • Climatic Zoning
1- علیزاده، امین، 1383، اصول هیدرولوژى کاربردى، جلدهفدهم، انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد.
2- علیجانى، بهلول، 1381، آب و هواى ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور .
3- گنجى، محمدحسن، 1334، تقسیمات اقلیمى ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه تهران، شماره اول، سال سوم، صص 72-27.
4- عدل، احمدحسین، 1339، آب وهواى ایران، انتشارات دانشگاه تهران .
5- کسمایى، مرتضى، 1378، اقلیم و معمارى ،انتشارات بازتاب.
6- کاویانى، محمدرضا، بررسى و تهیه نقشه‏ى زیست اقلیم انسانى ایران، فصلنامه‏ى جغرافیایى، سال 1372، شماره 28، صص 105-77
7- رامشت،م.ح،1376،انسان و تغییرات اقلیمى، مجله نیوار، شماره پاییز و زمستان، صص 73-69.
8- سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى، گزارش جمعیت نقاط مسکونى استان براساس آخرین تقسیمات سیاسى استان، چهارمحال ‏و بختیارى، 1377.
9- سازمان هواشناسى استان چهارمحال‏وبختیارى، آمارهاى 40 ساله شهرستان‏هاى استان چهارمحال‏وبختیارى.
10- آروین، عباسعلى ،1384،پهناى زیست اقلیم معمارى بومى و بهینه‏یابى سوخت و انرژى در استان اصفهان، رساله دکترى، دانشگاه اصفهان.
11- Mathsoft(1997), S-PLUS 4.Guid to statistics , Data Analysis Products Division, Mathsoft,Seattle.
12-  Hossell.J.E,A.E.Riding(1999), Bioclimatic Classification for Britain and Ireland.
13- Knapp.paul.A(2002), Climatic Regionalization in the Interior pacific Northwest,USA,Quaternary Research84, 622-332.