نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رشت

2 عضو هیأت علمى گروه زیست‏ شناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رشت

چکیده

بیمارى آنفلونزاى مرغى یکى از بیمارى‏ هاى کشنده عفونى در پرندگان وحشى و اهلى مى ‏باشد که خسارت عمده‏ اى را بصورت طبیعى و مصنوعى (کشتارتوسط انسان) به اقتصاد کشاورزى وارد کرده است. با توجه به اینکه خسارت بسیارى را به تولیدکنندگان پروتئین در نقاط مختلف جهان وارد نموده است ولى پیدایش، گسترش، نحوه برخورد و مبارزه، آگاهى مردم نسبت به این بیمارى، در هاله ‏اى از ابهام مى‏ باشد. بطوری که در حال حاضر به محاق رفته است. تحقیق حاضر با استفاده از اسناد و منابع موجود کتابخانه‏ اى و اینترنتى، با هدف شناسایى مسیر گسترش جغرافیایى بیمارى و سرعت آن از تاریخ بیمارى در ژانویه 2006 تا ژولاى 2006 بوده است . نتایج تحقیق نشان مى‏ دهد که، شیوع اولیه این بیمارى از نواحى جنوب ‏شرقى آسیا و حرکت آن به سمت اروپا، آسیا و آفریقا بوده است و از نظر زمانى در هفت ماه پس از شناخت این بیمارى 53 کشور در تاریخ‏هاى بین ژانویه تا ژولاى 2006 اعلام بیمارى داشته‏ اند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Geographical Spread of Avian Influenza in the World (January-July 2006)

نویسندگان [English]

  • Bahman Ramezani Gourabi 1
  • Mohammad Reza Maleknejad 2

1 Member of Faculty, Department of Natural Geography, Azad Islamic University of Rasht

2 Member of Faculty, Department of Biology, Azad Islamic University of Rasht

چکیده [English]

Avian Influenza is one of the fatal diseases among wild and domestic birds, causing major damage to the agricultural economy both naturally and artificially (slaughtered by humans). Despite the fact that it has caused a lot of damage to protein producers in different parts of the world, its emergence, spread, manner of dealing with it and fighting it, and people's awareness about this disease are still far from clear, So that they are now left in an uncertain situation. The present study was conducted using available secondary and Internet sources and documents with the aim of identifying the pathway of the geographical spread of the disease and its rate in the period from January 2006 to July 2006. The results of the study indicate that the prevalence of this disease was from the southeastern Asia and its movement to Europe, Asia and Africa, and seven months after the discovery of this disease, 53 countries have declared detecting cases of the disease during the mentioned period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian influenza
  • migratory birds
  • H5N1, H5N2
1- جزوه سمینار یک روزه آنفلوانزاى پرندگان، بابل 9 مهر 1384
2- http://www.cdc.gov/flu/avian/gen-info/facts.htm
3- http://www.cdc.gor/flu/avian/gen-info/avian-influenza.htm
4- http://www.woh.Int/csr/disease/avian-influenza/en
5- http://www.fao.org/ag/againfo/subjects/en/health/diseases-cards/ conference
6- www.pandemicflu.gov
7- www.oie.int/downld/avian%20 influenza/a-al-asia
8- http://www.iranian.ws/iran-news/publish/article-/3273.shtm1
9- http://www/who.int/csr/don/2006-02-13/en/index.htm1
10- http://www.canada.com
11- http://www.birdskorea.org/archnews poultyflu.asp
12-  http://www.guardian.co.uk/birdflu/story/o.1595868.00.htm1
13- http://www.newcientist.com
14- http://www.mimico-by-thelake.com
15-  http://news.ninemsn.com.au/article.aspxid:66669
16- http://www.nigerwateh.blogspot.com