نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

الگوى فضایى براى علوم زمین از اهمیت بسیارى برخوردار مى‏ باشد. الگوى فضایى ما را قادر مى‏ سازد که مشخصه‏ هاى مشاهداتى پدیده‏ ها را مورد مقایسه قرار داده و رابطه فضایى، همبستگى و توزیع آنها را از لحاظ شرایط زمین‏ شناسى و فرآیندهایى که به آنها شکل داده است، تبیین نمود. کارتوگرافى رقومى و مدل فضایى براى مشاهده پدیده‏ ها و مشخصه ‏ها در بافت فضایى آنها پشتیبانى رایانه‏ اى فراهم مى‏ آورد. انتقال‏ها، امکانى فراهم مى ‏نماید که پدیده‏ ها براى تجسم و تحلیل بهتر حرکت و شکل داشته باشند. آمارهاى فضایى توانایى آن را دارد که پیکره ‏بندى را براى تحلیل شکل و ساختار تعیین مقدار کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geosciences in the Pursuit of Information Technology (introduction to spatial analysis ) Part I

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The spatial pattern is of great importance for the Earth sciences. The spatial pattern enables us to compare the observational characteristics of phenomena and to clarify their spatial relationship, correlation and distribution in terms of geological conditions and processes that have shaped them. Digital cartography and spatial model provide computer support for the observation of phenomena and characteristics in their spatial texture. Transitions make it possible that phenomena have movement and shape in order to gain better visualization and analysis. Space statistics have the ability to numerically determine the configuration for the purpose of form and structure analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital cartography
  • spatial relations
  • spatial models and spatial transitions
1) مدیرى، مهدى (1385)، کارتوگرافى و اینترنت، انتشارات سازمان جغرافیایى، چاپ اول، تهران.
2) مدیرى، مهدى (1384)، کارتوگرافى مدرن، انتشارات سازمان جغرافیاى، چاپ سوم، تهران.
3) مدیرى، مهدى و پوراحمد، احمد (1385)، تکنیک­هاى گرافیکى در برنامه‏ریزى شهرى، فصل‏نامه علمى - پژوهشى سرزمین، سال سوم، شماره 9، بهار 85، تهران.
4) همراه، مجید (1382)، کارتوگرافى به کمک رایانه، نشر انگیزه تهران.
1- Foley , J.D (1994) Introduction to Computer Graphics Addison - Wesley,Reading, MA.
2- Forster,A & Merriam, D.F (1996) Geologic Modeling and Mapping Plenum, New york.
3- Houlding, S.W (1994) Geoscience Modeling: Computer Techniques For Geological Chracterization Springer - Verlag, New york.
4- Loudon, T.V (2000) Geosience after IT, Familiarization with Spatial analysis . Computers & Geosciences 26 . Pergamon, Oxford.
5-  Watson, D.f (1992) Contouring: a guid to the analysis and display of Spatial data . Computer Methods in the Geoosciences, Vol 10, pergamon, Oxford.