نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى اقلیم ‏شناسى دانشگاه اصفهان

چکیده

در طى تاریخ و طى قرون متمادى انسان و دیگر موجودات زنده با اقلیم و شرایط زیست محیط اطراف خود سازگار شده ‏اند. با این همه برآوردهاى موجود نشان مى‏ دهد که پیامدهاى تغییر اقلیم و اثرات آن در محیط زیست شایان توجه است. مواد آلوده کننده جو، بارانهاى اسیدى و... زیستگاه هاى کره زمین را تحت تأثیر قرار مى ‏دهد و بعضى مواقع تا انقراض گونه ‏هاى زیستى پیش مى‏ رود. کاهش لایه ازن و افزایش اشعه ماوراء بنفش در خسارت به گیاهان و جانوران و بروز بیماری ها، اثر گذار مى‏ باشد. علاوه بر همه این موارد، عوامل منبعث از بلایاى طبیعى نشأت گرفته از جو مثل سیکلون هاى مناطق حاره، خشکسالى‏ ها، سرمازدگى‏ ها، سیل، مونسون‏ هاى غیر عادى و النینوهاى شدید نیز سبب ایجاد کنش هایى در زیست کره مى‏ گردد. تغییر اقلیم به صور گوناگون در سیستم ‏هاى طبیعى ظهور پیدا مى‏ کند: تغییر در مناطق خشک و مرطوب - مناطق سرد و گرم، افزایش و شتاب چرخه‏ هاى اقلیمى (مانسون‏ها، النینو، خشکسالى و...) و این تغییرات خود سبب تغییراتى در چرخه زیستى مى‏ گردد که هر چند همه این تغییرات در جهت منفى نیست (مانند افزایش عملکرد گیاه در مقابل افزایش  CO2جو) اما خود سبب بر هم زدن تعادل در اکوسیستم هاست که سبب هرج مرج در آن مى‏ گردد. مانند بى نظمى بارش که سبب افزایش علف هاى هرز و تسلط بر زیست بوم و نابودى سایر گونه‏ ها، مى‏ گردد.

عنوان مقاله [English]

Biological Consequences of Climate Change

نویسنده [English]

  • Ali Baratian

Ph.D. of Climatology, University of Isfahan

چکیده [English]

Throughout history and throughout the centuries, humans and other living organisms have adapted to the climate and environmental conditions of their residence. However, existing estimates indicate that the consequences of climate change and its effects on the environment are noteworthy. Atmosphere pollutants, acid rain, etc., affect the habitats of the planet, and sometimes leads to the extinction of biological species. The decrease in the ozone layer and increase in the Ultra Violet rays play effective roles in damage to plants and animals and the development of diseases. In addition to all of these, the factors created by natural disasters caused by atmospheres, such as cyclones of tropical regions, droughts, colds, floods, abnormal monsoons and severe El Ninos also affect the biosphere. Climate change occurs in various forms in natural systems: changes in wet and dry areas, hot and cold areas, increase and acceleration of climatic cycles (monsoons, El Niño, droughts, etc.)…, and this changes in turn lead to changes in the biological cycle, which, although not all of these changes are in a negative direction (such as increasing the plant's yield versus increasing the CO2 content of the atmosphere), it nevertheless disturbs the equilibrium in the ecosystems, which cause chaos in it, such as uncontrolled precipitation that increases weeds that dominate the ecosystem and destroy other species.

1- مجلات نیوار، سازمان هواشناسى کشور، شماره 31 و 36.
2- مسائل محیط زیست، ترجمه یونس کریم پور، جهاد دانشگاهى واحد استان آذربایجان غربى، چاپ اول 1379.
3- بوم‏شناسى محیط زیست، ترجمه علیرضا کوچکى - محمد حسینى، دانشگاه فردوسى مشهد، چاپ اول 1380.
4- ارزیابى اثرات خشکسالى بر منابع آب کشور، مجموعه مقالات کارگاه تخصصى مقابله با خشکسالى، اسفند 1379، کرمان.
5- اثر تغییر اقلیم جهانى بر تولیدات کشاورزى، ترجمه مهدى نصیرى محلاتى - علیرضا کوچکى - پرویز رضوانى مقدم، دانشگاه فردوسى مشهد، چاپ اول زمستان 1381.
6- پیامدهاى اکولوژیکى تغییر اقلیم، ترجمه عوض کوچکى - حمید رضا شریفى - اسکندر زند، جهاد دانشگاهى مشهد، چاپ اول پاییز 1377.
7- اثرات گلخانه‏اى و ازن سطحى، فاطمه ماه منیر شهرتاش، نشر جهاد، چاپ اول 1380.
8- خبرنامه علمى برگاب، سازمان هواشناسى کشور، شماره‏هاى 25 و 26-9-27-30-13-15.