نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه جامع پیام نور استان چهار محال بختیارى

چکیده

به طور کلى توسعه پایدار شهر مرهون تعاملات پایدار، سازنده و نظام وار انسان با انسان (در ابعاد مختلف) و انسان با محیط (در بعد طبیعى - واکولوژیکى) آن مى‏ باشد.
تعاملاتى که بر اثر آن در طول زمان شهر، از نظر زیست محیطى قابل سکونت، از نظر اقتصادى با دوام، از نظر اجتماعى همبسته و از نظر کالبدى زیبا ودیدنى مى‏ گردد.
براین اساس مقاله پیش رو بر آن است تا اثبات گر این واقعیت باشد که گردشگر(1) به عنوان عنصرى هوشمند و انسانى و به منزله ورودى یک سیستم شهرى مى‏ تواند موجب اثرات مثبتى در ابعاد مختلف مکانى - فضایى و زمینه ساز توسعه پایدار شهر گردد. ضمن اینکه شهر و مدیران شهرى نیز در ارتباطى متقابل و در راستاى بستر سازى مناسب جهت حداکثر بهره ‏گیرى از مزایاى مذکور، ناگزیر از تأمین ساخت ها، زیر ساخت ها و تعریف کارکردهاى مناسب و متناسب در شهر و پسکرانه(2) آن مى‏ باشند.
- ایجاد یک باور ذهنى مناسب در میان مردم، برنامه ریزان و مدیران درخصوص نقش و اهمیت گردشگرى(3) در توسعه پایدار شهر.
- تدوین ضوابط و تهیه طرحهاى هادى - جامع و یا ساختارى - راهبردى شهرها متناسب با نیاز فراغتى شهروندان و روحیه تنوع‏ طلبى گردشگران.
- و سرانجام ؛ تعهد اخلاقى و التزام عملى مدیران شهرى درتأمین منابع مالى و اجراى پروژه‏ هاى توریستى پیشنهادى در طرح­هاى شهرى مصوب و تشکیل واحد گردشگرى شهرى در شهرداری ها.
سطوح سه گانه پیشنهادى این مقاله را در راستاى تبدیل یک محیط ادارکى (یک باور ذهنى) به یک محیط کارکردى یا (حقیقت عینى) و با آرمان دست یابى به توسعه پایدار شهر از منظر گردشگر و صنعت گردشگرى تشکیل مى‏ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism and Sustainable Urban Development

نویسنده [English]

 • Seyyed Ramin Ghaffaari

Member of Faculty, Payam Noor University of Chaharmahal and Bakhtiari Province

چکیده [English]

In general, the sustainable development of the city is due to the stable, constructive and systematic interaction of man with man (in various dimensions) and man with the environment (in the natural-ecological aspect).Interactions that, over time, make the city environmentally sustainable, economically durable, socially united and physically beautiful.
Therefore, the present article aims to demonstrate the fact that the tourist (1) as a smart and human element and as an input of an urban system can have positive effects on the various spatial dimensions and can be a factor contributing to the sustainable development of the city. Furthermore, city and city managers, in mutual connection and in order to provide proper bases for the purpose of maximum enjoyment of the aforementioned advantages, inevitably provide the structures and infrastructures and define appropriate and proportionate functions in the city and its hinterland (2).
- Creating an appropriate mentality among people, planners and managers about the role and importance of tourism (3) in sustainable urban development.
- Formulating regulations and preparing conductive - comprehensive or structural - strategic plans for cities in accordance with leisure needs of citizens and the spirit of diverse experiences common among tourists.
- Finally, ethical and practical commitment of urban managers to provision of financial resources and implementation of tourist projects proposed in approved urban plans and the formation of urban tourism units in municipalities.
The triple levels suggested in this paper are proposed with the aim of transforming a perceptual environment (a belief) into a functional environment (objective truth), and with the goal of achieving sustainable development of the city from the perspective of tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tourist
 • Tourism
 • ecotourist
 • place structure
 • hinterland
 • urban sustainable development
 • geographical space
 • positive feedback
 • negative feedback
 • Urban Space
- آکادمى علوم اتحاد جماهیر شوروى (1372) انسان، جامعه و محیط زیست، صلاح‏الدین محلاتى، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، تهران.
- ایرانپور، خسرو (1384) روزنامه اطلاعات، ویژه نامه گردشگرى، متن مصاحبه، چهارشنبه هفتم دى ماه.
- پارسائیان، على و اعرابى، سید محمد (1377) جهانگردى در چشم اندازى جامع، انتشارات دفتر پژوهشهاى فرهنگى، تهران
- دیبائى، پرویز (1371) شناخت جهانگردى، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، تهران.
- رضوانى، على اصغر (1374) جغرافیا و صنعت توریسم؛ انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
- رضوانى، على اصغر (1374) روابط متقابل شهر و روستا، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
- رسول اف، جلال (1372) درباره مدیریت توسعه پایدار کشاورزى، فصلنامه اقتصاد کشاورزى و توسعه، سال اول، شماره چهارم.
- غفارى، سید رامین (1383) علیت محیطى، مجله رشد آموزش جغرافیا، سال نوزدهم، شماره 67.
- کرمى، ناصر (1378) اکوتوریسم ایران، (بررسى قطبهاى بین المللى - ملى و محلى، تحلیل شرایط بهره بردارى و امکان سنجى جاذبه‏ها) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران .
- مرکز مطالعات برنامه ریزى شهرى (1380) سرانه کاربریهاى خدمات شهرى (جلد اول) انتشارات دفتر برنامه ریزى عمرانى وزارت کشور، تهران.
-Drakakis, Smith, D. (1996): "Sustainable Urbanization in Vietnam", Geoforum, 28(1) (internet network)
-Hall, P. (1993): "Toward Sustainable, Live able, Live able and innovative Cities for27st. Century", In Proceedings of the Third Conference of the Third World Capitals, Tokyo.
-Jonish, J.and R.E.Peterson (1963) Impact of Tourism Hawaii, the Cornell H.R.A. Qurterly (internet network)
-Ryan, c (1995) Recreational Tourism: Asocial Science Perspective; Routledge pub.co, u.k.
-World Travel and Tourism council; Travel and Tourism the Worlds Largest industry; Brussels (WTTC) internet network.