نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد هواشناسى

چکیده

بدون تردید سیل به عنوان یکى از مه مترین بلایاى طبیعى شناخته شده است. همچنین در عمل، سیلاب هم از نظر تلفات جانى و هم از نظر خسارات مالى مهیب‏ ترین بلایاى جوى در جهان محسوب مى‏ گردد.
در یک دوره ده ساله در دنیا (1997-1988) حدود 390000 نفر در اثر بلایاى طبیعى در جهان کشته شدند که 58% این آمار مربوط به تلفات سیل، 26% مربوط به زلزله و 16% در اثر طوفان و بلایاى دیگر بوده است .
خسارات مالى این دوره کوتاه درحدود 700 میلیارد دلار بوده است که 33% از آن مربوط به سیل و 29% مربوط به زلزله و 28% آن مربوط به طوفان بوده است. در طول تاریخ، انسانها به سوى زمین هاى حاصلخیزى که در مسیر سیل هاى پیشین قراردارند جذب شده و با نزدیک شدن به منابع غنى آب و غذاى این زمین ها، زندگیشان را آسانتر کرده‏ اند. همان رودخانه یا جریان آبى که معاش انسانها را فراهم مى ‏آورد آنها را در برابر سیل آسیب پذیرتر مى ‏کند.
سیل مى‏ تواند بر اثر بارندگى سنگینى، تجمع رسوبات سنگین و غیرطبیعى پشت سدها یا نارسایى آنها، ذوب سریع برفها، مسدودشدن رودخانه به علت ریزش کوه یا انفجار مخازن آب به وجود آید.

عنوان مقاله [English]

Study of Flood Management and Methods of Flood Damage Mitigation

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hosseini
  • Farrokh Matlabifar

Master of Meteorology

چکیده [English]

Undoubtedly, floods are known as one of the most important natural disasters. In practice, the flood is considered to be the most enormous disaster in terms of mortality and financial losses.
In a ten-year period in the world (1988-1988), about 390000 people were killed by natural disasters, 58% of which were flood casualties, 26% related to earthquakes, and 16% were caused by storms and other disasters.
The related financial losses in this short period were about $ 700 billion, 33% of which caused by flood, 29% by earthquake and 28% were related to the storm. Throughout history, humans have been attracted to the fertile lands that are located on the course of previous floods, and have made their lives easier by settling close to rich sources of water and food in these lands. The same river or water flow that provides people with livelihood will make them more vulnerable to flooding.
Flood can be caused by heavy rainfall, accumulation of heavy and abnormal sediment behind dams or dams’ failure, rapid melting of snow, blockage of the course of rivers due to landslides, or explosions of water reservoirs.