نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اخیراگرایش به اجرای تلفیقی اطلاعات زمانی - فضایی در پایگاه­ های فضایی گسترده، به وجود آمده است. در سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی و سایر علوم، تحقیق و بررسی­ هایی در زمینه­ های مختلف نمایش و استدلال فضا - زمان صورت می­ گیرد. ایجاد یک سامانه اطلاعات جغرافیایی زمانی (TGIS) منجر به سیستمی می­ گردد که قابلیت ترسیم، نمایش، تجزیه و تحلیل محدوده ­های مطالعاتی گوناگون، ذخیره­ سازی مشخصه­ های خاص جغرافیایی و پیش­بینی مشخصه­ های بعدی را دارد.
یک سامانه اطلاعات جغرافیایی زمانی (TGIS) می­ تواند برای تشخیص مراحلی که باعث تغییرات جغرافیایی گردیده استفاده شود و مراحل مختلف برای اخذ الگوهای مختلف داده­ای به یکدیگر مرتبط نماید.
بنای اصلی مقاله توسعه سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی زمانی(TGIS) ، تعیین مدل های مفهومی و ساختارهای مدل­ سازی می­ باشد. در یک سیستم TGIS، چندین روش برای مدل­سازی مفهومی پیشنهاد گردیده است. در گذشته نیز، این روش­ها برطبق نوع جستجو که مورد نظر بوده، انجام می­ گرفت. در واقع با سوالاتی مانند «چه؟»، «کجا؟» و «چه وقت؟» مطابق با فضا، عارضه و رویداد طبقه­ بندی می­ شدند (Peuquest and Dauan) . سایر طبقه­ بندی­ های این روش ها نیز با توجه به ابزارهای به کار گرفته شده در مدل­ سازی تعیین می ­گردد مانند نمودار روابط نمادها، مدل ­های معنایی باشی، گرا...
این مقاله به بررسی جامع دیدگاه ­ها و نقطه نظرات مختلفی که در رابطه با GIS مطرح است. می­ پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Models and Search in a Spatial-Temporal GIS

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Recently, a tendency toward the combined implementation of space-time information on extended spatial bases has emerged. In geographic information systems and other sciences, studies are conducted in different fields of space-time display and argumentation. Creating a Temporal Geographic Information System (TGIS) leads to a system that is capable of plotting, displaying and analyzing various study areas, storing specific geographic features, and forecasting future characteristics.
A Temporal Geographic Information System (TGIS) can be used to identify the steps that cause geographic changes, and connect the various stages of obtaining different data patterns.
The main themes of this paper are the development of TGIS, determination of conceptual models and modeling structures. In a TGIS system, several methods for conceptual modeling are proposed. In the past, these methods were performed according to the intended type of search. In fact, questions such as "What?", "Where?" And "When?" were categorized according to space, (land) feature and event (Peuquest and Dauan). Other classifications of these methods are also determined by the tools used in modeling, such as diagrams of symbols relationships, semantic models, orientations ...
This article is a comprehensive examination of the various points of view associated with GIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Geographical Information Systems (TGIS)
  • conceptual models
  • process models
  • hybrid models
  • combined models
1- Allen, E., Edwards, G., and Bedard, Y.2995, Qualitative Causal modeling in Temporal GIS. In Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings of the Internatiional Conference COSIT97,PP.397-412.
2- Cheng, T and Molenaar, M., 1998, A Process – Oriented Spatio – Temporal data model to Support Physical environment modeling. In Proceeding of the 8th International Symposium on Spatial Data Handing PP.418-429.