نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمین لرزه‏ اى با قدرت 2/6 ریشتر (6.2 MW) در تاریخ 28 مه 2004 در البرز مرکزى شمال ایران (فیروزآباد - کجور) در ساعت، 46:08:17 به وقت محلى به وقوع پیوست. بیشتر مراکز تحقیقاتى زمین لرزه، مرکز این زمین لرزه را نزدیک آبادى فیروز آباد (با عرض 36.283و طول 51.616جغرافیایى) در یک عمق 3/28 کیلومترى گزارش نمودند. منطقه فیروز آباد - تویر (Firozabad-Tovir) بخش کوچکى از سلسله جبال مرکزى البرز است و در واقع یکى از چند منطقه بسیار فعال تکتونیکى (زمین ساختى) در منطقه و زون کران پهنه مى ‏باشد و دو سمت از همین زون است که پهنه عربستان با توجه به پهنه اروپا - آسیا به میزان حدود 20 میلى متر در سال به طرف شمال حرکت مى‏ کند. این ناحیه از ایران، منطقه منحصر بفردى را در سطح زمین جهت مطالعه و بررسى واکنش پوسته فوقانى در برابر برخورد قاره‏ اى در طى میوسن پسین - دوره اخیر نشان مى‏ دهد که کوتاه شدگى درون قاره ‏اى را بخاطر برخورد شمالى - جنوبى پهنه‏ هاى عربستان و اروپا - آسیا در بر مى ‏گیرد. بیشتر دگردیسى در نواحى زاگرس، البرز و Kopet - Day  در امتداد و طول گسل هاى با حرکت افقى تطابق دارد.
شمالى‏ ترین رشته کوه هاى البرز بطور جانبى به اندازه 900 کیلومتر پیرامون دریاى مازندران (دریاى خزر) و 500-200 کیلومتر شمال چاک نئو تتیان (Neo-Tethyan) گسترش مى‏ یابد. (نگاره1)

عنوان مقاله [English]

Mapping the Rupture of the Fault of May 22, 2004 Earthquake in Iran (1) (MW = 6.2) Using Satellite Imagery

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Nami

چکیده [English]

An earthquake with magnitude of 6.2 on the scale of Richter (6.2 MW) occurred on May 28, 2004 in central Alborz in northern Iran (Firozabad-Kojour) at 17:08:46 local time. Most earthquake research centers reported the epicenter of this earthquake near Firozabad (latitude of 36.283 and longitude of 51.616) at a depth of 28.3 km. Firozabad-Tovir is a small part of the central Alborz Mountains and is actually one of the highly active zones in the region in tectonic terms and the boundary zone of the region. There are two sides of this zone by which the Saudi Arabia zone (considering Eurasia zone) every year moves about 20 millimeters northwards​​. According to the Eurasian zone. This region of Iran is a unique region on the surface of the earth for studying the reaction of the upper crust against continental collision during the late Miocene, considering that it includes the continental shortening due to the north-south collision of the Saudi Arabia and Eurasia zones. Most of the metamorphosis in the Zagros, Alborz, and Kopet-Day areas is consistent in terms of the direction and length of the horizontally-moving faults.
The northernmost part of the Alborz Mountains laterally extends 900 kilometers around the Caspian Sea and 200- 500 kilometers north of the Neo-Tethyan cleavage. (Figure 1)

1- Axen, G.J., Lam, P,s,. Grove, M. and Stocklin, D.F., (2001) Exhumation of the west-central Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence, and collision-related tectonics. Geology, 29:559-562.
2- Berberian, M, (1983), The Southern Caspian: A Compressional depression Floored By a Trapped Modified oceanic crust. Canadian J.of Earth Sciences 20: 163-183.
3- Berberian, M. and Yeats, R.S. (1999). Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau. Bull. Seism . Soc.Am., 89: 120-139.
4- Burchfiel and Stewart (1966).``Pull-apart``origin of the central segment of Death Valley, California. Bull. Geological Society of America . 77: 439-442.
5- Devlin, W.J., Cogswell,J.M., Gaskins, G.M., Isaksen, G.H., Pitcher, D.M., Puls, D.P., Stanley, K.O. and Wall, G.R.T. (1999). South Caspian Basin: Young cool. and Full of Promise. GSA Today . 9: 1-9.
6- Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M. (2002). ACtive Tectonics of the South Caspian Basin. Geophysics J. International, 148:214-245.
7- Mann, P., Hempton, M., Bradley, D. and Burke, K. (1983) Development of pull - apart basins.J. Geol., 91: 529-554.
8- Neprochnov, Y.p (1968). Structure of the earth`s crust of epi-Continental seas: Caspian, Blak, and Mediterranean. Canadian J. of Earth Sciences, 5: 1037-1043.