نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ دانشگاه اصفهان

2 دکتراى جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

امروزه صنعت گردشگرى پایدار دربسیارى از کشورها به منزله نمادى از هویت فرهنگى و یکى از منابع مهم کسب درآمد است. این صنعت آنچنان در توسعه اقتصادى- اجتماعى کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئى نامیده‏اند.
در این راستا با گسترش مراکز شهرى و رشد پدیده شهرنشینى، اشتیاق به سیاحت وسیروسفر افزون شده، به طورى که مشتاقان این امر با عنوان «گردشگر» در اقصى نقاط کره زمین امر گذراندن اوقات فراغت را تکامل بخشیده‏اند. بدین لحاظ توجه به ماهیت گردشگرى و پیامدهاى ناشى از آن، لزوم تحقیق و مطالعه را در این موضوع بر مجامع علمى جهان آشکار کرده است .
اما یکى از موضوعات اساسى و قابل توجه در زمینه توسعه صنعت توریسم در شهرها به بحث مدیریت شهرى مربوط مى‏ گردد. به عبارت دیگر مى‏ توان گفت مدیران و مسئولین شهرى نقشى بسیارقابل توجه در ساماندهى و مدیریت این صنعت در شهرها و نقاط پیرامونى ایفا مى‏ کنند بویژه براى کشورى مانند ایران که با داشتن گنجینه‏ هاى متنوع مذهبى، فرهنگى، هنرى و طبیعى در شهرها تاکنون نتوانسته با فائق آمدن بر مشکلات و موانع سدراه صنعت گردشگرى به جایگاه شایسته ‏اى در جهان دست یابد.
در این مقاله سعى شده که با یک دید جامع نگرى جغرافیایى به رابطه و تعامل بین مدیریت شهرى و توسعه صنعت گردشگرى پرداخته شود و درپایان راهکارها و پیشنهادهایى جهت توسعه این صنعت ارائه گردد که امیدواریم زمینه ساز تحقیقات بعدى قرارگیرد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Management in Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Mahmud Mahdinejad 1
  • Reza Mokhtari Malek Abadi 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Ph.D. of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Today, in many countries the sustainable tourism industry is a symbol of cultural identity and one of the important sources of national and private income. This industry is so important in the socio-economic development of countries that economists call it invisible exports.
In this regard, with the expansion of urban centers and the growth of the phenomenon of urbanization, the enthusiasm for travel and exploration has grown in such a way that its enthusiasts around the globe have under the title "tourist" evolved the concept of spending leisure time. In this regard, the attention to the nature of tourism and the consequences of it, has revealed the need for research and study on this subject to the scientific community of the world.
But one of the major issues in the development of tourism industry in cities is the issue of urban management. In other words, it can be said that city managers and officials have a significant role in organizing and managing this industry in the cities and surrounding areas, especially for countries such as Iran which, despite containing diverse religious, cultural, artistic and natural treasures in cities has failed to overcome the problems and barriers of the tourism industry and achieve a desirable position in the world.
In this article, we tried to address the relationship and interaction between urban management and development of tourism industry with a comprehensive geopolitical view and to present solutions and suggestions for the development of this industry. We hope to pave the way for further research.

1- الوانى، سیدمهدى، سازماندهى جهانگردى با نگرش نظام گرا، جهانگردى وتوسعه، تهران، 1373.
2- الوانى، مهدى و شاهرخ، زهره دهدشتى، اصول ومبانى جهانگردى، انتشارات معاونت اقتصادى وبرنامه ریزى بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى، تهران، 1373.
3 - بازاریابى‏جهانگردى،تألیف‏لس‏لومدن، ترجمه ابراهیم گوهریان، انتشارات دفترپژوهشهاى فرهنگى، تهران، چاپ اول 1380.
4- پارساییان، على ومحمداعرابى، ترجمه کتاب جهانگردى درچشم اندازى جامع، سازمان جهانى جهانگردى، دفترپژوهشهاى فرهنگى، تهران، چاپ اول، 1377.
5- توسعه پایدارپس از اجلاس ریو، اصول وبرنامه‏ها، ترجمه الهام هدایى، وزارت ارشاد، تهران، 1373.
6- دیبایى، پرویز، شناخت جهانگردى، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، چاپ اول، تهران، 1372.
7- رضوانى، على اصغر، جغرافیاوصنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1374.
8- رضوانى، على اصغر، اکوتوریسم ونقش آن درحفاظت محیط زیست، ماهنامه اطلاعات سیاسى، اقتصادى، تهران، شماره 174، سال شانزدهم، اسفند1380.
9- رهنمایى، محمدتقى، جهانگردى به عنوان دانش زمان، خلاصه مقالات سمینارایرانگردى وجهانگردى، تهران، انتشارات سازمان ایرانگردى وجهانگردى، 1376.
10- زیارى، کرامت الله، برنامه ریزى کاربرى اراضى شهرى، انتشارات دانشگاه یزد، یزد، چاپ اول، 1381.
11- سازمان جهانى جهانگردى و برنامه ریزى توریسم، ترجمه بهرام رنجبریان ومحمدزاهدانى، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1379.
12- شکویى، حسین، مقدمه‏اى برجغرافیاى جهانگردى، مؤسسه تحقیقات اجتماعى وعلوم انسانى، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز، 1354.
13- شفیعى، محمدرضا، بررسى توانهاى جهانگردى درشهرستان فارسان واثرات آن برتوسعه شهرستان، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شهیدبهشتى، دانشکده علوم زمین، شهریور1375.
14- صفوى، على ومحمدرشتیان، مجله شهرداریها(پارک ساحلى بندرامام، پیوندانسان ودریا)، تهران، شماره 36، سال سوم، اردیبهشت 1381.
15- قره نژاد، حسن، مقدمه‏اى براقتصادوسیاستگذارى توریسم، انتشارات مانى، اصفهان، 1374.
16- لواسانى، احمد، کنفرانس بین المللى محیط زیست درریو، انتشارات دفترمطالعات سیاسى وزارت امورخارجه، تهران، 1374.
17- منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین ومقررات شهروشهردارى، 1381، انتشارات سازمان شهرداریهاى کشور.
18- هاشمى، فضل الله، حقوق شهرى وقوانین شهرسازى، چاپ سوم، انتشارات مرکزمطالعات وتحقیقات شهرسازى ومعمارى ایران، 1371.
19- قوانین حقوقى شهرداریها، مجله شهرداریها، شماره 38، تیر1381.
20- آشتیانى ،محمدتقى، آینده مدیریت شهرى درایران، مجله شهرداریها، سال سوم، شماره 35.
21- ارجمندنیا، اصغر، نقش شهرهاى میانه درنظام اسکان جمعیت، ماهنامه اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره 29.
22- احمدیان، محمدعلى، چالشهاى مدیریت شهرى با افزایش جمعیت، ماهنامه شهرداریها، سال دوم، شماره 21.
23- شفیعى، حسن، چشم انداز جهانى شوراهاى شهر، ماهنامه شهرداریها، سال اول، شماره 16.
24- على آبادى، جوادوجلال معصوم، چالشهاى مدیریت شهرى درایران، مجله شهرداریها، سال سوم، شماره 25.
25- کاظمیان، غلامرضا، شوراى شهریاشوراى شهردارى،ماهنامه شهرداریها، سال دوم شماره 13.
26- مزینى، منوچهر، مدیریت شهرى‏وروستایى‏درایران، (مشکلات و امکانات آن)،انتشارات‏وزارت‏مسکن‏وشهرسازى، 1375.
27- مهندس رجاء، مدیریت شهرى وهماهنگى بین بخشى، مجموعه مقالات نخستین سمپوزیوم شهرسالم، انتشارات اداره کل روابط عمومى‏وبین المللى شهرتهران، آذر1370.
28- Johnston Rjetal,The Dictionary of Human Geography, London,Bleckwell, 1998.