نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا - دانشگاه تهران

چکیده

Info یک سیستم ترسیمى پیشرفته است که کار با آن از سازمان زمین کشور لهستان آغاز شده و سپس توسعه یافت. هم اکنون این سیستم استانداردى براى تهیه نقشه‏هاى بزرگ مقیاس تعیین نموده است.
در مقاله حاضر، کاربردها و توانایى‏هاى سیستم Geo-Info مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
سیستم Geo-Info در سال 1992 براى دپارتمان ژئودزى و سازمان زمین لهستان در اداره محلى ""Wielkopolska طراحى شد و هم اکنون در تهیه نقشه براى 30 درصد از خاک کشور لهستان به ویژه بخش غربى آن مورد استفاده قرار مى‏ گیرد. این سیستم براى نگهدارى و ارائه داده ‏ها با موضوع زمین و در مقیاس ­هاى 1:10000 تا 1:250 طراحى شده است.
ورودى سیستم را طرح ­ها و نقشه‏ هاى ساده، کتاب هایى درباره زمین، و لیست هاى مختصاتى پشتیبانى مى‏ کنند. توسط این سیستم، هر شخص مى‏ تواند با استفاده از فایل هاى دسته‏ اى (Batch files)(1) و نقشه ‏هاى رقومى، براى خود پایگاه اطلاعاتى ایجاد نماید.

عنوان مقاله [English]

Introducing the Geo-Info : Large-Scale Land Information System in Poland

نویسنده [English]

  • Ashraf Azimzadeh Irani

Master of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

Geo-Info is an advanced drawing system that started operation in land organization in Poland and then developed. This system has now determined standards for preparing large-scale maps.
In this paper, applications and capabilities of the Geo-Info system have been discussed.
The Geo-Info system was designed in 1992 for the Department of Geodesy and Poland Land Organization at Wielkopolska's local office and is currently utilized to prepare a map for 30 percent of the country's land, especially the western part of Poland. This system is designed for storing and providing data on the subject of land and on scales from 1: 10,000 to 1: 250.
System inputs are supported by simple designs and maps, books about land and coordinate-based lists. By this system, each person can create a database for themselves by using batch files (1) and digital maps.