نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئودزى (اداره نقشه‏ بردارى خوزستان)

چکیده

GEONET (شبکه مشاهدات زمینى GPS) که شامل 1200 ایستگاه دائم مى‏باشد، بزرگترین شبکه GPS در جهان است. این مقاله بطور خلاصه به بررسى تاریخچه، سیستم، کاربردها و چشم انداز آینده شبکه مى‏پردازد.
مقدمه
GEONET (شبکه مشاهدات زمینى GPS) شبکه ملى GPS ژاپن و شامل 1200 ایستگاه دائم GPS بوده که در حال حاضر بزرگترین شبکه GPS در جهان مى‏ باشد.
این شبکه توسط سازمان جغرافیایى ژاپن و به منظور تعیین تغییر شکل‏ هاى پوسته‏ اى و کنترل ژئودتیک ایجاد شده است. اخیرا به منظور تسریع در فرآیند مربوط به مونیتورینگ تغییر شکل پوسته‏ اى و نیز افزودن این وظیفه به عنوان یک زیرساخت اجتماعى براى سرویس‏ هاى تعیین موقعیت آنى و کاربردهاى دیگر، قابلیت تعیین موقعیت آنى نیز به این شبکه اضافه شده است.
در این مقاله، بطور خلاصه به بررسى تاریخچه، سیستم شبکه، کاربردها و دورنماى شبکه در آینده مى ‏پردازیم.

عنوان مقاله [English]

GEONET: Permanent GPS Station Network in Japan

نویسنده [English]

  • Lotfollah Emad Ali

Master of Geodesy, Office of Surveying, Khuzistan

چکیده [English]

GEONET (GPS geologic observation network), including 1200 permanent stations, is the largest GPS network in the world. This paper briefly examines the history, system, applications and future prospects of the network.
Introduction
GEONET (GPS geologic observation network) is the national GPS network of Japan with 1,200 permanent GPS stations, which is currently the largest GPS network in the world.
This network was created by the Geographic Organization of Japan with the aim of determining the changes in the Crust’s shape and geodetic control. In order to accelerate the process of monitoring the Crust’s shape changes and add this task as a social infrastructure to instant positioning services and other applications, the ability to instantly determine the position is also added to this network.
In this paper, we briefly discuss the network’s history, system, applications and future outlook.