نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد - دانشگاه تهران

چکیده

هند داراى پهنه ساحلى وسیعى است که در حدود 7500 کیلومتر طول دارد و ذخیره ساحلى عظیمى از کانى‏ هاى ماسه‏ اى مانند ایلیمینیت، روتیل، لئو کوکسن، زیرکن، مونازیت، سیلیمانت و گارنت در آن دیده مى‏ شود.
هدف این مطالعه تهیه نقشه لند فرم هاى ساحلى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور چند طیفى است تا بتوان با استفاده از آن، نواحى مناسب براى پیمایش زمینى به منظور اکتشاف کانى‏ هاى آبرفتى را مشخص نمود.
بطور کلى مواد سطح زمین حاصل تأثیر متقابل سه متغییر مختلف هستند: 1- ماهیت سنگهاى زیر سطحى، 2- حرکات درونى زمین که تحت عنوان رژیم تکتونیک بیان مى‏ شود، 3- فرایندهاى بیرونى فعال، که عمدتاً توسط فاکتور اقلیم کنترل مى‏ شود.
بنابراین، یک بررسى دقیق ژئومورفولوژیکى براى پى بردن به چگونگى تشکیل کانى‏ هاى آبرفتى در همه مقیاس ها ضرورى به نظر مى‏ رسد. (1985  Rajamanickam / Sutherlandو دیگران 1997)
نواحى ساحلى براى اکتشاف کانى‏ هاى آبرفتى ناشى از آبرفت هاى ساحلى خصوصیات ویژه ‏اى دارند.
هند داراى پهنه وسیع ساحلى در حدود 7500 کیلومتر است و ذخیره ساحلى عظیمى از کانى‏ هاى شنى همانند ایلیمینیت، روتیل، لئوکوکسن، زیر کن، مونازیت، سیلیمانیت و گارنت در طول این سواحل وجود دارد. عمده این رسوبات به استثناى چند ذخیره گاه آبرفتى درون خشکى و ماسه ‏ها، عمدتاً در نوار ساحلى شبه قاره هند قرار گرفته‏ اند. خط ساحلى تامیل نادو (Tamil Nadu) در حدود 975 کیلومتر است که 915 کیلومتر آن در ساحل شرقى و 60 کیلومتر بقیه در ساحل غربى هند قرار دارد. پیمایش ‏هاى تفضیلى (60 کیلومتر) و مقدماتى (519 کیلومتر) در 579 کیلومتر از طول ساحل انجام شد. با این وجود 396 کیلومتر هنوز باید پیمایش شود.
بررسى ‏ها بر روى رسوبات حاوى کانى‏ هاى سنگین تپه ‏ها و سواحل شنى با نمونه ‏گیرى شبکه بسته (Close Grid) در 508 کیلومتر از طول ساحل، غلظت بالاى کانى‏ هاى سنگین را از سطح تا عمق چند مترى نشان مى‏ دهد. (Mohanand Rajamanickam,2000 )

عنوان مقاله [English]

Geomorphologic Studies Using IRS Data

نویسندگان [English]

  • Mehran Maghsudi 1
  • Hamid Bidi 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, University of Tehran

2 Graduate Student, University of Tehran

چکیده [English]

India has a vast coastal area of ​​about 7,500 km long with a vast store of sandy minerals such as ilmenite, rutile, zircon, monazite, silimanite and garnet.
The purpose of this study is to provide map of coastal land forms using multi-spectral remote sensing in order to be able to identify areas suitable for land surveys carried out with the aim of discovering alluvial minerals.
Generally, surface substances are the result of the interaction of three different variables:
1. The nature of sub-surface rocks;
2. The internal movements of the Earth, called tectonic regimes;
3. Active external processes, mainly controlled by the factor of climate.
Therefore, an accurate geomorphological study of formation of alluvial minerals in all scales seems necessary. (Rajamanickam, 1997/ Sutherland et al., 1985)
Coastal areas have special advantages for the exploration of coastal alluvial minerals.
India has a vast coastal area of ​​about 7,500 km long with a vast store of sandy minerals such as ilmenite, rutile, zircon, monazite, silimanite and garnet. Most of these sediments, with the exception of some alluvial deposits on land and sands, are mainly located in the coastal strip of the Indian subcontinent. The Tamil Nadu coastline is about 975 kilometers, 915 kilometers of which are on the east coast and 60 kilometers off the west coast of India. Detailed (60 km) and preliminary (519 km) surveys were carried out on 579 km of coastal length. However, 396 kilometers still have to be surveyed.
Investigations on sediments containing heavy minerals in the hills and sandy beaches by close grid sample on 508 kilometers of coastal length indicate high concentrations of heavy minerals from surface to depths of several meters. (Mohanand Rajamanickam, 2000)