نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف ‏آباد

چکیده

تحلیل خوشه‏ اى یک روش آمارى چند متغیره (Multivariate) است که براى گروه بندى مجموعه‏ اى از مشاهدات (Observation) یا متغیرها (Variable) به کارمى‏ رود.
 ساده ‏ترین روش براى تحلیل خوشه ‏اى، روش غیرسلسله مراتبى(K-Means) است که براى خوشه بندى مشاهداتى به کارمى ‏رود که تعداد خوشه‏ ها نامشخص باشد (Johnson and D.Wichern 1988).
در این روش مشاهدات براساس کمترین اختلاف در میانگین‏ ها در خوشه‏ هاى یکسان قرارمى‏ گیرند. به این ترتیب که ابتداK گروه مختلف تشکیل شده و هر کدام از مشاهدات به طور متوالى در گروه هاى متفاوت قرارمى‏ گیرد و فاصله میانگین آن با میانگین گروه محاسبه مى‏ شود تا اینکه درنهایت در گروهى قرارمى ‏گیرد که کمترین فاصله با میانگین آن را داشته باشد (Milligan,G.W.1980). براى اندازه‏ گیرى فاصله بین میانگین مشاهدات از روش فاصله‏ اى اقلیدسى استفاده مى‏ شود

عنوان مقاله [English]

Identification of Climatic Seasons Using Cluster Analysis (Case study: Isfahan City)

نویسنده [English]

  • Amir Gandomkar

Member of Faculty, Islamic Azad University of Najaf Abad

چکیده [English]

Cluster analysis is a multivariate statistical method that can be used to group a set of observations or variables.
The simplest method of cluster analysis is the K-Means non-hierarchical method used for observation clustering in which the number of clusters is unclear. (Johnson and D.Wichern 1988).
In this method, observations are put in the same clusters based on the least difference among the means. Thus, at first a number of different groups are formed, and each of the observations is consecutively put in different groups and the difference between its mean and the mean of the group is calculated, until it is eventually placed in the group with the least calculated difference (Milligan, G.W.1980). To measure the difference between the means of observations, the Euclidean distance method is used.

1 - علیجانى، بهلول،1381، اقلیم‏شناسى سینوپتیک، انتشارات سمت.
2 - مانلى، بى، اف، جى، ترجمه مقدم، محمدودیگران، 1373، آشنایى باروشهاى آمارى چندمتغیره، انتشارات پیشتازعلم.
3 - مسعودیان، سیدابوالفضل،1381، نواحى اقلیمى‏ایران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره2، دردست چاپ.
4 - مسعودیان، سیدابوالفضل،1382، شناسایى رژیمهاى بارش درایران به روش تحلیل خوشه‏اى، مجله پژوهشهاى جغرافیایى، دردست چاپ.
5- Anderson(1984).An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, Second Edition,John Wiley&Sons.
6- Dillon and M.Goldstein(1984).Multivariate Analysis,Methods and Applications,JohnWiley&Sons.
7- Johnson and D.Wichern(1988).Applied Multivariate Statistical Methods, Second Edition,Prentice Hall.
8- Lance and W.T.Williams(1967),A General Theory of Classificatory Sorting Strategies,I.Hierarchical systems,Computer Journal, 9, 373380.
9- Milligan,G.W.(1980).An Examination of the Effect of Six Types of Error Perturbation on Fifteen Clustering Algorithms, Psychometrika, 45,325342.
10- Morrison (1976).Multivariate Statistical Methods,McGraw-Hill.