نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاى دانشگاه تهران

چکیده

از جمله وظایف اصلى سیستم ‏هاى اطلاعات مکانى نظیرGIS، تجمیع مجموعه داده های مختلف و آماده ‏سازى آنها جهت برقرارى ارتباط، و تجزیه و تحلیل در کاربردهاى گوناگون مى‏ باشد.
 تجمیع داده‏ ها در سیستم‏ هاى اطلاعات مکانى، مستلزم جمع آورى انواع مختلف داده ‏هاى ترسیم شده از منابع متعدد است که جورشدن کامل این مجموعه داده‏ ها و تشابه عوارض و پدیده‏ هاى موجود در آنها ضرورى خواهدبود. بعنوان مثال، احتمال دارد اطلاعات مکانى در اشکال مختلف و از چندین منبع استخراج شده باشند. به این معنا که منابع داده‏ هاى GIS مى‏ توانند نقشه‏ هاى حاصل از نقشه بردارى زمینى، فتوگرامترى و سنجش از دور در مقیاس هاى مختلف یا با دقت و قدرت تفکیک‏ هاى متفاوت و دریافت شده در زمان هاى مختلف باشند. بعلاوه، احتمال اخذ داده ‏ها به روشهاى ناسازگار، و متفاوت از نظر درجه و اعتبار وجود دارد. بعضى جزئیات نیز ممکن است از قلم افتاده و یا تعریف نشده باشند. احتمال دارد علت ناسازگارى بین داده‏ هاى مختلف، ناسازگارى بین اطلاعات مکانى داده‏ هایى باشد که ثبت گردیده‏ اند. از جمله: اختلاف در بعد (اندازه)، شکل، ترکیب و دقت موقعیت یا جهت یابى.
در برخى موارد، امکان دارد یک نقشه موضوعى از منطقه ‏اى خاص که درGIS  ذخیره شده، بیش از نقشه ‏اى که دقت بالایى دارد، نیاز کاربر را برطرف سازد. (نمایش یک موضوع، گاهى در نقشه‏ هاى توریستى کارآیى زیادى دارد).
دو مجموعه داده، معمولاً تفاوت هایى با هم دارند. ممکن است در یک نقشه موضوعى بعضى موارد رعایت نشده باشند. مثلاً موقعیت عوارض یا پدیده‏ ها، دقیق نباشند.اما یقینا هر دو مجموعه داده (نقشه موضوعى و نقشه با دقت بالا) موقعیت نسبى و جهات صحیح را حفظ خواهند نمود.
یک پیش شرط لازم جهت استفاده مفید و کاربرى مؤثر از انواع مجموعه داده ‏هاى مکانى، پى بردن به مندرجات آنها و همچنین نحوه قیاس آنها با یکدیگر است. در این مقاله یک روش سیستماتیک براى مطالعه تشابه مکانى مجموعه داده‏ هاى جغرافیایى پیشنهاد مى ‏شود.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spatial Similarities in Geographic Databases

نویسنده [English]

  • Ashraf Azimzadeh Irani (Translator)

Master of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

One of the main tasks of spatial information systems such as GIS is the aggregation of various data sets and their preparation for communication and analysis in various applications.
 The aggregation of data in spatial information systems requires collection of different types of data drawn from multiple sources, which would in turn necessitate complete alignment among these data sets and the similarity of features and phenomena in them. For example, it is possible that spatial information be extracted in several forms and from several sources, that is, the GIS data sources can be maps from land surveying, photogrammetry and remote sensing on different scales or with different resolution or at different times. In addition, there is a risk of data being obtained in ways that are incompatible and different in terms of validity. Some details may also be omitted or not defined. The incompatibility among various data is likely to come from an incompatibility among spatial information of the data recorded, including differences in dimensions (size), shape, composition, position accuracy or orientation.

1- Abdelmoty,A.I.and El-Geresy,B.A.,1994,An intersection-based formalism for representing orientations in relations a geographic database. In proceedings of the 2nd ACM Workshop on Advances In Geographic Information Systems,(New York: ACM press),PP.44-51.
2- Cui,Z., Chon,A.G. and Randell,D.A., 1993, Qualitative and topological relationships in spatial databases, In Design and Implementation of Large Spatial Databases,SSD 93, LNCS 692,(Berlin: Springer Verlag),pp.396-315.
3- Cohn.A.G., Randell,D.A., Cui,Z. and Bennet,B., 1993,Qualitative spatial reasoning and representation, In Qualitative Reasoning and Decision Technologies, edited by Carrete,P.and Singh,M.G.
4- Egenhofer,M.J.and Sharma,J.,1993,Topological relations between regions in R2 and Z2, In Desing and Implementation of Large Spatial Databases,SSD 93,LNCS 692, (Berlin:Springer Verlag),PP.316-336.
5- Glasgow,J.and Papadias,D.,1992, Computation imagery, Cognitive Science, 16, PP.355-394.
6- Hernandez,D.,1994, Qualitative Representation of Spatial Knowledge, (Berlin:Springer Verlag).
7- Lundell,M.,A qualitative model of physical fieds, In Proceeding of the 14th National conference on Artificial Intelligence,AAAI-92, (Cambridge:AAAI Press,The MIT Press).PP.1016-1021.