نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى مهندسى ژئودزى دانشگاه تهران

چکیده

سیستم ترکیبى GPS/IMU براى اندازه‏ گیرى دقیق موقعیت و توجیه تصاویر هوایى و یا سایر روشهاى توجیه در سالهاى اخیر مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. به ویژه با پدید آمدن سنسورهاى دیجیتال سیر با شتاب‏ترى در معرفى این تکنولوژى بوجود آمده است. با این وجود برخى از کاربران این سیستم‏ها براى بهره‏ گیرى کامل از این تکنولوژى دچار مشکلات متعددى مى‏ شوند.
اکثر این مشکلات از صحیح عمل نکردن سیستم GPS/IMU یا براثر مشکلاتى که در حین عملیات پرواز به وجود مى‏ آید نیست بلکه بخاطر عدم شناخت صحیح از اندازه‏ گیرى موقعیت و توجیه مستقیم تصاویر در عملیات فتوگرامترى است. به ویژه استفاده از عنوان «کالیبراسیون» (2) در مورد سنسورهاى هوایى که به سیستم GPS/IMU مجهز شده ‏اند ممکن است ایجاد ابهام کند.
در این مقاله مفاهیم مختلف «کالیبراسیون» براى سیستم Camera/GPS/IMU مورد بحث قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Camera/GPS/IMU Aerial Camera's Calibration System

نویسنده [English]

  • Marziyyeh Ja'fari

Ph.D. Student of Geodetic Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

The GPS / IMU hybrid system is widely used for accurate measurement of position and aerial imagery justification or other justification methods in recent years. In particular, with the advent of digital sensors, the introduction of this technology has been accelerating. However, some users of these systems face many problems in fully utilizing this technology.
Most of these problems are not due to the failure of GPS / IMU system or problems encountered during flight operations, but due to the lack of proper understanding of position measurement and direct justification of photographs in photogrammetric operations. Particularly the use of the title Calibration may create ambiguity with regard to air sensors equipped with GPS / IMU systems.
In this paper, various concepts of "Calibration" for the Camera / GPS / IMU system are discussed.

1- Jens kermer, System Calibration of arial Camera/GPS/IMU systems - procedures and experimences.IGImbh 2005,Langenauer strasse 46, 57223.Kreuztal, Germany.
2- AERo office User Manual.Vers,V5.OC.