نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاداسلامى

چکیده

 تقاطع راه آهن بافق - مشهد با حوضه نیگنان، بخشى از حوضه کویر نمک ایران بوده که در محدوده طول جغرافیایى 57 تا 58 درجه و 30 دقیقه شرقى و عرض جغرافیایى 33 درجه و 15 دقیقه تا 34 درجه و 45 دقیقه شمالى قراردارد. از آنجا که ارزیابى و بررسى روشهاى ایمنى تقاطع راه آهن با حوضه مذکور با توجه به پدیده ‏هاى طبیعى منوط به داشتن اطلاعات اولیه و نقشه‏ هاى لازم است، در این نوشتار سعى در بیان روشهاى تهیه و ارزیابى نقشه‏ هاى مختلف در ارتباط با موضوع است بگونه‏ اى که بتوان تصویرى مناسب و تا حد امکان دقیق از حوضه مذکور ارائه نمود. براى تهیه نقشه ‏ها/ استفاده / ترکیب و پردازش نقشه ‏ها از نرم افزارهاى سیستم اطلاعات جغرافیایى استفاده گردیده است که در متن به آنها اشاره خواهد شد. جهت بیان ضرورت مطالعاتى از این دست خلاصه و لیستى از مجموعه بلایا و مشکلات طبیعى که در طول شبکه راه آهن ایران در سالهاى اخیر بوجود آمده است در مقاله مرور گردیده و بطور خاص این حوضه مورد بررسى قرار گرفته است و در انتها نتایج آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preliminary Application of GIS in Designing a Rail Transport Network, (Case Study: Nigentan Basin)

نویسنده [English]

  • Marziyyeh Motarjemi

Instructor at Islamic Azad University

چکیده [English]

The intersection of Bafgh-Mashhad railway with Niganan basin is part of Iran's salt pan within the range of eastern longitudes of 57 to 58 degrees and 30 minutes, and northern latitudes of 33 degrees and 15 minutes to 34 degrees and 45 minutes. Since examination of safety methods of railway’s intersection with the mentioned basin is dependent on availability of basic information and maps with regard to natural phenomena, this paper attempts to explain the methods of preparing and evaluating different maps in relation to the subject, in such a way as to provide a proper and (as much as possible) accurate picture of the basin. Geographic information system software has been used to prepare, utilize, combine and process maps, which will be referred to in the text. In order to express the necessity of studies of this type, a summary and a list of natural disasters and problems that have taken place throughout the Iranian railway network in recent years has been reviewed and, in particular, this basin has been examined and the results are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Information System
  • railroad design
  • Safety
1 - احمدى، حسن، 1374، ژئومورفولوژى کاربردى، دانشگاه تهران، جلداول (فرسایش آبى).
2 - بابائیان، ایمان، 1380، گزارش تحلیل سینوپتیکى وضعیت آب و هواى استان خراسان، بولتن علمى مرکز ملى اقلیم‏شناسى، شماره 8، ص 40.
3 - ثروتى، محمدرضا، 1371، ویژگیهاى ژئومورفولوژیک دشتهاى مناطق بیابانى ایران، مجموعه مقالات سمینار بررسى مسائل مناطق بیابانى و کویرى ایران.
4 - حسین زاده، سیدرضا، 1378، ژئومورفولوژى دشتهاى ایران، پایان نامه دکترا(جغرافیاى طبیعى)، دانشگاه تهران.
5 - رجایى، عبدالحمید، 1373، ژئومورفولوژى کاربردى در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشرقومس.
6 - شریعت جعفرى، محسن، 1375، زمین لغزش، تهران، مرکز تحقیقات و حفاظت خاک.
7 - طاهرى بهبهانى،م.ط و بزرگزاده،م، 1375، سیلابهاى شهرى، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران.
8 - طباطبایى، حسین، 1375، روسازى راه و فرودگاه، دانشگاه تهران.
9 - علیزاده، امین، 1374،اصول کاربرد هیدرولوژى ،مشهد، آستان قدس.
10 - کاویانى، م، علیجانى، ب، 1375،مبانى آب و هواشناسى، سمت.
11 - قیامى، على، 1379، گزارش ارزیابى منابع آبى حوضه کامه با استفاده از GIS پژوهشکده اقلیم‏شناسى.
12 - کمک پناه،ع. حافظى،م، 1373، روشهاى پهنه بندى خطر زمین لغزش، مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصى راهبردى کاهش خسارات زمین لغزه در کشور، مؤسسه بین‏المللى زلزله،ص 385.
13 - کمک پناه،ع، منتظرالقائم، س، 1373، گزارشى از مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصى زلزله و بررسى راهبردهاى کاهش خسارات زمین لغزه در کشور، تهران، وزارت خارجه.
14 - وفایى، ش، بیگیریان، م، 1370، مطالعات تفصیلى خطر حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعى(زلزله، سیل، زمین لغزه و ریزش کوه و سنگ) در شهرستانهاى استان چهار محال و بختیارى ،سازمان برنامه و بودجه چهارمحال وبختیارى.
15 - موحد دانش، على اصغر، هیدرولوژى آبهاى سطحى ایران، 1373، سمت.
16 - علیزاده، موسوى، کمالى، موسوى بایگى،1376، هوا و اقلیم‏شناسى، انتشارات دانشگاه فردوسى .
17- Jay Lee,David W.S wong ,1999,Statistical Analysis With Arcview Gis,London.