نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى جغرافیاى طبیعى

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسى عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش صورت گرفته است. براین اساس بعد از شناسایى این عوامل به چگونگى حادث شدن این پدیده در برخى نقاط از جمله منطقه شهرک و باریکان از توابع طالقان و جاده هراز در نواحى از قبیل: مبارک آباد، جاجرود و امامزاده على پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Recognition of Landslide Phenomena with Emphasis on Some of the Important Landslides in Tehran Province

نویسنده [English]

  • Mojgan Afshar

Ph.D. of Natural Geography

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the factors affecting landslide formation. In this regard, after identifying these factors, the fashions of occurrence of this phenomenon in some places, including the district of Shahrak and Barikan in Taleghan and the road of Haraz in areas such as: Mobarak Abad, Jajroud and Emamzadeh Ali  have been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • slip
  • erosion
  • mass motion
  • elastic
  • kilo
  • bulge
1 - احمدى، حسن، 1374، ژئومورفولوژى کاربردى،جلد1، فرسایش آبى، صص 244،242،239،238.
2- دومین کارگاه آموزشى- علمى‏آبخیزدارى، 1378، کنترل سیل، مهندسى رودخانه وسابو، بازدید از زمین لغزشهاى جاده هراز .
3 - حکیمى، سعید، محسن، پورکرمانى، 1372، زمین لغزش­ها و مورفولوژى منطقه آسیابر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 29، ص 142.
4 - کلارستاقى، عطااله، 1381، بررسى اثرمدیریت برپوشش جنگلى در جلوگیرى از وقوع زمین لغزشها، مجموعه مقالات برگزیده در همایش علمى پژوهشى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نوشهر- چالوس.
5 - کیامهر، رامین، 1376، کاربردروشهاى ژئودتیکى در کنترل پدیده زمین لغزش، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 47، صص 69-68.
6 - محمودى،فرج ا...، 1374، ژئومورفولوژى دینامیک، صص 48، 47، 46.
7 - مختارى،مجید، 1379، زمین لغزش اسطراخى شیروان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 29، ص 116.
8 - نیک اندیش، نسرین، 1379، نتایج تحقیق برخى محققین در مورد نقش عوامل هیدرواقلیم دروقوع زمین لغزشها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى شماره 59-58، ص 214.
9 - وزارت آموزش وپرورش، 1380، زمین‏شناسى سال سوم تجربى، ص 128.
10- cascini,l&p,Versace,1988,relationship between rainfall and land slid in a gneissic cover,proc 5th. INTsymp.on land slid.Lausanne,10/5 july 1998,pp565-570.
11- Lamb.P,slope failures in hongkong",quartly journal of engineering ,gology,1675,pp31-95.