نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله به منظور بررسى نحوه دسترسى به اطلاعات جغرافیایى، از نظریه علوم اطلاعاتى و کاربرد آن در شبکه جهانى وب (WWW) استفاده می شود. دو سیستم اصلى بازیابى اطلاعات شامل بازیابى داده و اطلاعات می باشد.
یک سیستم بازیابى داده شامل مدل هاى بازیابى، اندکس بندى، تطبیق و بازیابى، مرتبط سازى، مرتب سازى، زمان جستجو و تعیین نحوه جستجو می باشد. هدف اصلى از بازیابى اطلاعات تطبیق نیاز کاربران به اطلاعات درون سیستم است. بازیابى اطلاعات جغرافیایى ترکیبى از بازیابى داده ها و اطلاعات می باشد. زبان جستجو، نشانه ها و زبان طبیعى، اندکس گذارى خودکار اطلاعات جغرافیایى و استاندارد سازى اطلاعات جغرافیایى را به کار می گیرند. سیستم ‏هاى بازیابى اطلاعات جغرافیایى (2)(GIRs) را می توان در شبکه جهانى وب (WWW) مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Access to Comparative Examination of Geographic Information in Electronic Space

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

In this paper, we use the Theory of Information Sciences and its application in the World Wide Web (WWW) in order to study the ways of access to geographic information. The two main information retrieval systems include data and information retrieval.
A data retrieval system includes retrieval models, indexing, matching and retrieval, linking, sorting, search time and determining the method of search. The main purpose of information retrieval is to match the needs of users to information within the system. GIS retrieval is a combination of data and information retrieval. The language of search uses signs and natural language, automatic indexing of geographical information and standardization of geographic information. Geographic Information Retrieval Systems (GIRS) can be viewed on the World Wide Web (WWW).

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Wide Web (WWW)
  • Geographic Information Retrieval System (GIRS)
  • geographic information
  • information retrieval
1- مدیرى، مهدى: کارتوگرافى و اینترنت، در دست چاپ.
2- Belkin,N.J.&R.N.Oddy&H.M.Brooks(1982)ASK for Information Retrieval:Part I. Background and theory.Journal of Documentation 38(2):61-71.
3- Lancaster,F.W(1979)Information Retrieval Systems,New York: John Wiley&Sons.
4- Larson , R . R . Geographic Information Retrieval and Spatial Browsing. http://sherlock. berkelet. edu/geo-irPART I.html
5-  Menno - Jan Kraak and Allan Bruwn (2005) web Cartography, developments and prospects, ITC (Division of Geomatics), Netherland, Enschede.
6- Van Rijsbergen,C.J(1979)Information Retrieval.London:Butter Worths.