نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى فتوگرامترى و سنجش از دور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسى

2 استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 کارشناس ارشد فتوگرامترى سازمان نقشه بردارى کشور

چکیده

جمع آورى نقاط کنترل زمینى براى سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى از قسمتهاى پرهزینه و زمان بر تهیه نقشه به روش فتوگرامترى مى ‏باشد و فتوگرامتریستها همواره به دنبال راهى بوده ‏اند که تا حد ممکن از تعداد نقاط کنترل زمینى بکاهند. امروزه استفاده از داده‏ هاى (1)GPS در فعالیت هاى نقشه بردارى به طور وسیعى مورد توجه قرار گرفته است از بدست آوردن مختصات نقاط کنترل زمینى تا بدست آوردن مختصات مراکز تصویر و پارامترهاى توجیه دوربین در لحظه عسکبردارى، در Mobile Mapping و در نقشه ‏بردارى کاداستر و ترکیب داده ‏هاى GPS با داده‏ هاىINS2 که امروزه تحقیقات وسیعى در این زمینه در حال انجام است چرا که باعث کاهش تعداد نقاط کنترل مى ‏گردد. در این تحقیق دقت بلوکها سرشکن شده با داده ‏هاى کمکى GPSدر سرشکنى بلوکهاى 25000/1 ایران با روشهاى مدل مستقل و باندل اجسمنت مورد بررسى قرار گرفته است و نتایج کار نشان مى‏ دهد که در مقیاس مورد نظر براى منطقه ایران به خوبى جواب گوى دقت هاى خواسته شده خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Accuracy of Photogrammetry Blocks Adjustment Using GPS data with Independent and Bundle Adjustment Methods.

نویسندگان [English]

  • Asghar Milan Lak 1
  • Majid Hamrah 2
  • Gholam Ali Majd Abadi 3

1 Ph.D. Student of Photogrammetry and Remote Sensing, Khajeh Nasir Tousi University of Technology

2 Professor at Khajeh Nasir Tousi University of Technology

3 Master of Photogrammetry, National Cartographic Center of Iran

چکیده [English]

The collection of ground control points for photogrammetric blocks adjustment is one of the costly and time-consuming parts of photogrammetric surveying, and photogrammetrists have always sought a way to reduce the number of ground control points to the extent possible. Today, the application of GPS data in surveying activities has been widely considered: from acquisition of coordinates of ground control points to the obtainment of the coordinates of image centers and camera justification parameters at the moment of shooting, in Mobile Mapping, cadastral surveying and in combination of GPS data with INS2 data which is currently undergoing extensive research, because it reduces the number of control points. In this study, the precision of adjusted blocks with the help of GPS auxiliary data in the adjustment of the 1:25000 blocks of Iran with independent and bundle adjustment models methods has been examined, and the results of the study show that it gives satisfactory precision on the considered scale for the region of Iran.

 
1- Salsig,G. and T. Grissim, 1995. "GPS in Aerial Mapping", Proceedings of Trimble Surveying and Mapping Users Conference, Santa Clara, CA , August 9-11 , pp 48-53.
2- Eij Honkavaara, Calibration in Direct Georeferencing , Theoretical Consideration and Practical Results, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, November 2004.
3- Dorota Grejner - Brzezinska, Charles Toth , and Yudan Yi,On Improving Navigation Accuracy of GPS/INS Systems, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing , Vol. 71, No. 4, April 2005, pp.337-389.
4- Corbett, S.J. and T.M. Short , 1995. "Development of an Airborne Positioning System," Photogrammetric Record. 15 (85): 3-15.
5-  Bain H.S., 1995."Airborne GPS Performance on a Texas Project", ACSM / ASPRS Annual Convention and Exposition Technical Papers, Vol. 2, February 27-March 2, pp 31-42.
6-  Merchant, D.C. 1992. "GPS-Controlled Aerial Photogrammetry", ASPRS/ACSM/RT92 Technical Papers, Col.2, Washington , D.C., August 3-8 , pp 76-85.
7- Van der Vegt, 1989. "Differential GPS: Efficient Tool in Photogrammetry ", Surveying Engineering 115(3):285-296.
8- Lapine, L.A., 1991. "Analytical Calibration of the Airborne Photogrammetric System Using A Priori Knowledge of the Exposure Station Obtained from Kinematic Global Positioning System Techniques", Department of Geodetic Science and Survey Report No 411, The Ohio State University, Columbus, OH, 188p.
9- Habib A. and K. Novak, 1994. "GPS Controlled Aerial Triangulation of Single Flight Lines", Proceedings of ASPRS/ACSM Annual Convention and Exposition , Vol 1, Reno, NV, April 25-28, pp 225-235; also , International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 30, Part 2, Ottawa , Canada, June 6-10 , pp 203-210.
10- Ackermann, F., 1993. "GPS for Photogrammetry", The Photogrammetric Journal of Finland, 13(20): 7-15.
11-Ebadi, H. and M.A. Chapman , 1995, "An Experience on GPS Assisted Aerotriangulation, Proceedings of the 7th Internation Conference on Geomatics, June 13-15, Ottawa.
12ـ مجموعه دستورالعملهاى تهیه و مثلث بندى و محاسبات، نگارش 1، مدیریت نقشه بردارى هوایى مرداد 1376