نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده جغرافیاى دانشگاه تهران

چکیده

 یکى از شیوه‏ هاى متداول و مهم براى تنظیم، ارائه و تحلیل یافته‏ هاى علمى، استفاده از علم آمار است. در علم جغرافیا نیز استفاده از آمار و داده‏ هاى کمى از ضروریات محسوب مى‏ شود. همین طور در رشته‏ هاى مختلف جغرافیا از جمله جغرافیاى شهرى این امر مشهود است. هدف از این تحقیق نمایان ساختن حقایق درون داده‏ ها و تحلیل بر پایه اطلاعات آمارى است. به این منظور با استفاده از تحلیل ‏هاى آمارى سعى در ایجاد ارتباط بین جمعیت، کاربرى‏ هاى شهرى و زباله تولیدى آن در نرم ‏افزار  SPSSگردید. در این راستا از دو تحلیل رگرسیون Inter و رگرسیون  Stepwiseبهره گرفته شد. نتایج برآمده از داده ‏هاى مورد تحلیل نشان داد که جمعیت و کاربرى‏ هاى شهرى در تهران، زباله تولیدى در مناطق مختلف را به لحاظ حجم، اندازه و شکل توجیه مى‏ نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applications of Statistical Methods in Urban Geographic Research

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari Nowdeh 1
  • Ahmad Pour Ahmad 2

1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

2 Professor at University of Tehran

چکیده [English]

One of the most common and important methods for the regulation, presentation and analysis of scientific findings is the use of statistics science. In the science of geography, the use of quantitative statistics and data is considered necessary. It is also evident in various geography disciplines, including urban geography. The purpose of this study was to visualize facts within the data and analyze them on the basis of statistical information. In order to carry out this task, it was attempted to establish a relationship among population, urban utilities and their waste production in SPSS software using statistical analyses. In this regard, two methods of Inter Regression Analysis and Stepwise Regression Analysis were used. The results of the analyzed data showed that the population and urban utilizations in Tehran justify the garbage produced in different regions in terms of volume, size and shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statistics
  • urban land use
  • urban waste
  • Regression
1 - اسکندرى نوده، محمد، 1384 ، بررسى و تحلیل مکانى - فضایى فرایندهاى تولید، جمع آورى و دفع مواد زائد جامد شهرى، مورد: شهرتهران، پایان نامه کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى، به راهنمایى دکتر احمد پوراحمد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیاى انسانى .
2 - پوراحمد، احمد، 1384، روش تحقیق در مطالعات شهرى و منطقه‏اى، جزوه درسى منتشر نشده دوره دکترى، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیاى انسانى.
3 - سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهردارى تهران، 1383، فصلنامه آمارى مدیریت پسماندهاى جامد شهرتهران.
4 - ساروخانى، باقر، 1366، جامعه‏شناسى ارتباطات، تهران، انتشارات اطلاعات.
5 - ساروخانى، باقر، 1382، اصول و مبانى روشهاى تحقیق در علوم اجتماعى، جلداول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
6 - شریفى، حسن پاشا، 1365، آمار توصیفى، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى.
7 - شریفى، حسن پاشا و نجفى زند، جعفر، 1370، روشهاى آمارى در روانشناسى ، علوم تربیتى و اجتماعى(آمار توصیفى و استنباطى) ، چاپ و انتشارات اشاره.
8 - کیامنش، علیرضا، 1366، استدلال آمارى در علوم رفتارى، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهى.
9 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1368، آمار کاربردى در اقتصاد و بازرگانى، جلد1، واحد بررسى‏هاى آمارى ، چاپ و انتشارات ندا.
10 - مرکز آمار ایران، 1375، سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، 1375، نتایج تفصیلى شهرتهران(مناطق 22 گانه).
11 - مرکز آمار ایران 1383، بازسازى و برآورد جمعیت شهرستانهاى استان تهران براساس محدوده سال 1380، بخش آمار و انفورماتیک .
12 - معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى تهران، 1383، تلفیق مطالعات مسائل توسعه شهرى مناطق تهران، پیوست مطالعات کاربرى اراضى.
13- Dixon & Massy.Jr.1985,Introduction to Statistical Analysis, 4th:ed, MC Grawhill inc.
14- Korin,B.P.1977.Introduction to Statistical Methods.Winthrop Publishers Inc.
15- Moroney,M.J.1972.Facts from Figures,Penguin books Co.
16- Mitchel,G.D.1968.Case Study,In A Dictionary of sociology, London, Routledge and Kegan Paul.