نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هواشناسى

2 کارشناس فیزیک کاربردى

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسى یخبندان ‏هاى رخ داده در ایستگاه اکباتان (همدان) حداقل دماهاى روزانه این ایستگاه مورد مطالعه قرارگرفت که بطورکلى یخبندان ها را به سه دسته ضعیف (ملایم)، متوسط و شدید تقسیم کرده‏ ایم. سپس رنج تغییرات زمانى وقوع این یخبندان ها تعیین و فراوانى وقوع آنها نیز محاسبه گردیده است. همچنین سعى شده است با بدست آوردن یک فرمول تجربى تاریخ اولین یخبندان پاییزه با توجه به تاریخ وقوع آخرین یخبندان بهاره همان سال پیش بینى شود و با محاسبه پارامترهاى آمارى مختلف، احتمال وقوع آستانه ‏هاى دمایى بین 0 تا 15- درجه سلسیوس نیز در ماه هاى سال تعیین گردد. علاوه بر آن با تقسیم طول سال به 36 دهه مختلف سعى شده است، دماهایى که با درصد احتمالات مختلف، احتمال وقوع دارند نیز محاسبه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring and Evaluation of Frost Indexes and Prediction of the Beginning of Autumn Frosts in Iran (Case Study: Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hosseini 1
  • Reza Borhani 1
  • Maryam Khattar 2

1 Master of Meteorology

2 Bachelor of Applied Physics

چکیده [English]

In this research, in order to investigate the frosts occurred at Ekbatan station (Hamedan), the minimum daily temperatures of this station were studied. In general, the frosts were divided into three weak (mild), moderate, and severe categories. Next, the range of changes in the time of occurrence of these frosts was determined and the frequency of their occurrence was calculated. It was also attempted to obtain an experimental formula for the first autumn frost in a particular year based on the date of the last frosts of the spring of that year, and to determine the probability of occurrence of temperature thresholds between 0 and -15 ° C in different months of year by calculating different statistical parameters. In addition, it has been tried by dividing the the year into 36 distinct decades (ten days) to calculate the temperatures that are possible to occur with different percentages of probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • minimum of temperature
  • frost
  • Correlation
  • date of occurrence
  • Frequency
  • Ecbatan Station
1 - رحیمى، محمد، 1378، بررسى احتمال زمانى وقوع یخبندانهاى دیررس بهاره و زودرس پاییزه در البرز مرکزى، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران.
2 - هاشمى، فریدون، 1348، تجزیه و تحلیل استاتیستیکى از سرماى تهران، انتشارات تحقیقات و بررسیهاى علمى هواشناسى کل کشور.
3 - علیزاده، امین، 1368، اصول هیدرولوژى کاربردى، چاپ دوم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى.
4 - میرباقرى، ا.،1374، هیدرولوژى مهندسى، جلداول، انتشارات دانشگاه شیراز .
5 - آمار سازمان هواشناسى کشور.
6 - رضایى، ع،1381، مفاهیم آمار و احتمالات ،چاپ سوم، نشر مشهد.
7 - بهبودیان، ج،1382، آمار و احتمال مقدماتى، چاپ هیجدهم، آستان قدس رضوى.
8- Hom,H.C.S.1959.The distribution of freezing data and years. mon.wea.
9- Thom,H.C.S.and show,R. H.1958. Climatological analysis of freezing data for lowa. mon.Rev,86(7):251-257.
10- Anderson,R.L.,and T.A. Bancroft .1952 . Statistical Theory in Research MC Grow-Hill Book co.Newyork.
11- Show . R . H. 1954. Leaf and air temperature under freezing plant physiol.
12- World Meteorological Organization. 1983 . Guide to Climatological proctices . WMO- NO.100.