نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ دانشکده جغرافیاى دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه تهران

چکیده

پست مدرنیسم را فراتر از تجدد خواهى معنى کرده‏ اند و فرزند خلف یا ناخلف مدرنیسم مى‏ باشد. دوران مدرنیسم که برپایه عقل باورى بود و جهانى فراتر از عقل را قبول نداشت تحت تأثیر فیلسوفانى نظیر هگل، کانت، رنه دکارت و قبل از اینها فرانسیس بیکن بود که باعث تحولات عمیقى در عرصه ‏هاى مختلف زندگى بشرى گردید و شاید تنها در این دوران بود که بشر به خود باورى محض رسید و خود را حاکم بر سرنوشت خویش دید اما مدرنیسم آن چنان که در ابتدا موفق به نظرمى ‏رسید در قرن بیستم بر بحران هایى از قبیل جنگ هاى اول و دوم جهانى و بحرانهاى نژادى، جنسیتى و زیست محیطى تأثیراتى داشت و این عوامل باعث شد تا فیلسوفان و اندیشمندان نیمه دوم قرن بیستم در عقل باورى و خردباورى محض تردید کنند و کسانى مثل کارل ریموند پوپر معتقدند که عقل باورى خود نیز باید مورد انتقاد قرارگیرد لذا دوره‏ اى بنام پست مدرنیسم فرامى‏ رسد که در حوزه ‏هاى مختلف علمى و هنرى تأثیرات عمیقى گذاشت در این مقاله سعى شده است به مفاهیم و تعاریف مدرنیسم و پست مدرنیسم درحد امکان پرداخته شود و تشابهات و تفاوتهاى بین آنها و تأثیراتى که هر دوره به حوزه‏ هاى مختلف شهرى اعم از کالبدى و غیرکالبدى داشته مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban Geography and Postmodernism

نویسندگان [English]

  • Hossein Hatami Nejad 1
  • Hadi Hakimi 2

1 Member of Faculty, Department of Geography, University of Tehran

2 Graduate Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

Postmodernism has been interpreted as a broader concept than modernity, and it is the offspring of modernism. The era of modernism, which was based on trust to human intellect and did not accept a world beyond reason, was influenced by philosophers such as Hegel, Kant, Rene Descartes, and before that, Francis Bacon, which caused profound changes in various areas of human life, and perhaps it was only in this period that mankind reached full self-confidence and considered itself to be ruler over its own destiny. But modernism, as it originally seemed to have succeeded, had major effects on crises such as the first and second World Wars and the racial, gender and environmental crises in the twentieth century. These factors led the philosophers and thinkers of the second half of the 20th century to doubt the wisdom of pure reason, and those like Karl Raymond Popper believe that rationalism must itself be criticized. Therefore, a period in the name of postmodernism has come to the fore which has had profound effects in various scientific and artistic fields. In this paper, we have tried to understand the concepts and definitions of modernism and postmodernism to the extent possible, and to analyze the similarities and differences between them and the impacts that each period have had on different urban areas, both physical and non-physical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • postmodernism
  • geography
  • City
1 - احمدى، بابک- مدرنیته و اندیشه‏انتقادى- تهران، نشرمرکز 1373.
2 - اسدى، ایرج- پیچیدگى مسائل در برنامه ریزى شهرى و رویکردهاى مواجه با آن- فصلنامه مدیریت شهرى شماره 14، 1382.
3 - بحرینى، سیدحسین- تجدد، فراتجرد و پس از آن در شهرسازى - انتشارات دانشگاه تهران،1378.
4 - ترنر، تام- شهر همچون چشم انداز - ترجمه فرشاد نوریان، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزى شهرى،1376.
5 - جنکس،چارلز- پست مدرنیسم چیست؟ - ترجمه فرهاد مرتضایى، نشر مرندیر، 1376.
6 - جمالى، فیروز و حیدرى، رحیم- شهرسازى پست مدرن- نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، شماره 180 و181 ،138.
7 - رضوانى، سعید- حوزه بندى،ابزار یا مانع- فصلنامه مدیریت شهرى، شماره 8، 1380.
8 - زیارى، کرامت اله- برنامه ریزى شهرهاى جدید- انتشارات سمت، 1378.
9 - زیارى، کرامت اله - مکتبها، نظریه‏ها و مدلهاى برنامه ریزى منطقه اى- انتشارات دانشگاه یزد، 1383.
10 - زیارى کرامت اله- برنامه ریزى کاربردى اراضى شهرى- انتشارات دانشگاه یزد،1381.
11 - شکویى، حسین- اندیشه‏هاى نو در فلسفه جغرافیا- انتشارات گیتاشناسى، چاپ سوم، 1378.
12 - شکویى، حسین- جغرافیا و پست مدرنیسم- مجله تحقیقات جغرافیایى، شماره 63 و64،1380و1381.
13 - شکویى، حسین- فلسفه‏هاى محیطى و مکتبهاى جغرافیایى- انتشارات گیتاشناسى،1382.
14 - شفیعى، حسن- پست مدرنیسم در شهرسازى - فصلنامه مدیریت شهرى- سال اول شماره اول، بهار1379.
15 - شماعى، على و پوراحمد،احمد- بهسازى و نوسازى شهرى از دیدگاه علم جغرافیا- انتشارات دانشگاه تهران،1384.
16 - مدنى پور، على - طراحى فضاهاى شهرى(نگرشى بر فرایند اجتماعى - مکانى) ترجمه فرهاد مرتضایى انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزى شهرى، 1379.
17 - نوذرى، حسینعلى- مدرنیته و مدرنیسم- انتشارات نقش جهان، چاپ اول، 1378.
18 - نوذرى، حسینعلى - پست مدرنیته و پست مدرنیسم - انتشارات نقش جهان، 1380.
19 - ولى زاده، حمید- پیش درآمدى بر رویکرد پست مدرن در برنامه ریزى شهرى- روزنامه عصرآزادى،سال هشتم شماره 877، چهارشنبه 15 اسفند1382.
20- davidm.B.g.Leonel-whatis postmodern-april2000-http:www.Cbac Nmsu.Edue.
21- Johnston.R-From modern to post modern?2002 www. Elsevier . Com/Locate/cities.