نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى روستایى

چکیده

توریسم یا جهانگردى روندى است که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانى وجود داشته و تدریجا طى مراحل تاریخى سیر تکاملى خود را تا عصرحاضر پیموده است. این پدیده عموما بر بنیاد عامل اساسى سفر و جابه جایى قراردارد که خود زاده نیازهاى گوناگون روانى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى انسان است.
درسالیان گذشته در سطح جهان، جهانگردى و سفرهاى بین‏ المللى حتى براى کسانى که از توان اقتصادى بالایى برخوردار بودند امرى تجملى محسوب مى‏ شد که تنها براى تفنن و سرگرمى انجام مى‏ شد، درحالى که امروزه صنعت توریسم به صورت یکى از بزرگترین صنایع جهان درآمده است.
امروزه در اکثر کشورهاى جهان به ویژه کشورهاى درحال توسعه، علیرغم اشتباهات گذشته و اجراى سیاست هاى نادرست در صنعت توریسم که منجر به هزینه‏ هاى اجتماعى و محیطى هنگفتى گردیده، به توسعه و رونق آن توجه زیادى مى‏ شود و به منظور تدارک تورهاى ارزان درون قاره ‏اى که متقاضیان زیادى دارد آموزش و استراتژی هاى جدیدى آغاز شده است (رضوى،1374).
افزایش فوق‏ العاده سفر به نقاط دیدنى و جذاب که با هدف استفاده مطلوب از اوقات فراغت صورت مى‏ گیرد باعث شد تأسیسات و امکانات ویژه‏ اى در مناطق توریستى ایجادشده و فرصتهاى شغلى براى مردم محلى بوجودآید. بدین ترتیب در طول زمان، صنعت توریسم به شدت مورد توجه کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه قرارگرفت، چرا که توسعه گردشگرى به خصوص افزایش تعداد جهانگردان بین‏ المللى باعث رونق طیف وسیعى از فعالیتهاى اقتصادى کشور یا منطقه میزبان خواهد شد. البته توسعه صنعت توریسم براى کشورهاى درحال توسعه که با معضلاتى چون نرخ بیکارى بالا، محدودیت منابع ارزى و اقتصاد تک محصولى مواجه هستند از اهمیت بالایى برخورداراست (جامعى،1374). در این مقاله سعى بر آن است تا نقش صنعت توریسم در توسعه روستایى مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
 هر چند تاکنون بیشترین توجه مختص مناطق شهرى و جاذبه‏هاى طبیعى و فرهنگى بوده، لذا با توجه به اهمیت توریسم روستایى و نقشى که در توسعه روستایى دارد تلاش مى‏شود تا به میزان تأثیرگذارى توریسم در توسعه روستایى پى برد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism Industry in Rural Development

نویسنده [English]

  • Ali Hasanvandi

Master of Geography and Rural Planning

چکیده [English]

Tourism is a process that has long existed in its certain forms in human societies, and has gradually evolved through historical periods. This phenomenon is generally based on the main factor of travel and movement, which itself is a result of various psychological, cultural, social and economic needs of man.
Over the past years, world-wide tourism and international travel were considered as luxurious even for those who enjoyed high financial power, and were considered as being done merely for fun and entertainment, while today the tourism industry is one of the world's largest industries.
Today, in most countries of the world, especially developing countries, in spite of past mistakes and implementation of inappropriate policies in the tourism industry which have led to enormous social and environmental costs, the development and prosperity of this industry is becoming increasingly important, and new trainings and strategies have started to provide inexpensive continental tours which have many enthusiasts (Razavi, 1995).
An extraordinary increase in travel to attractive destinations with the goal of optimal use of leisure time has created special infrastructures and facilities and job opportunities for local people in tourist areas. Thus, over time, the tourism industry has been highly regarded by developed and developing countries, because tourism development, especially the increase in the number of international tourists, will boost a wide range of economic activities of the host country or region. Of course, the development of tourism industry is of paramount importance for developing countries, which are faced with such problems as high unemployment, limited foreign exchange reserves and single-product economy (Jame’ii, 1995). In this paper, we try to analyze the role of the tourism industry in rural development.
 So far, the most attention has been paid to urban areas and natural and cultural attractions. Therefore, considering the importance of rural tourism and the role it plays in rural development is of major importance.

1 - رضوانى، على اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور فروردین 1374.
2 - جامعى بیوکى، بررسى نقش توریسم در توسعه اقتصادى استان اردبیل، پایان نامه کارشناسى ارشد، 1374.
3 - ماهنامه علمى جهاد،شماره 256 فروردین و اردیبهشت 1382 ص 62.
4 - ضیاءتوانا، حسن، نگاهى کوتاه به روستا و مکانیزم تحول آن در ایران، رشد آموزش جغرافیا شماره 24ص32.
5 - ماهنامه علمى جهاد شماره 257 خرداد و تیر1382ص 32.
6 - معدن کن، ایراندخت، به سوى رونق جهانگردى، سازمان برنامه وبودجه، سال 1368،ص 13.
7 - بهرامى، اعظم و فرهادیان ،همایون، نقش بوم گردى در معیشت پایدار جوامع محلى و حفظ منابع طبیعى، ماهنامه علمى جهاد شماره 258 مرداد و شهریور1382 ص 37.
8 - عمادى، محمدحسین و بنار،رحمت الله،حل مشکلات ادارى دهات با توانمندسازى شوراهاى اسلامى روستایى،ماهنامه علمى جهاد شماره 256 ص 95.
9-جمشیدى، مژگان، زنان‏وتوسعه‏روستایى، ماهنامه‏علمى‏جهاد، شماره257ص59.
10 - مرادنژادى، همایون ونظرى،شیرزاد، توریسم و توسعه روستایى در ایران، جهاد،شماره 256ص 67