نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

اطلاعات جدید و دقیق مى‏توانند در امر برنامه‏ریزى و کنترل اوضاع عادى به تصمیم گیران کمک کنند. این نوع اطلاعات پویا براى برنامه‏ریزى اضطرارى و واکنشى از اهمیت بیشترى برخوردارمى‏باشند.
اطلاعات جمع‏ آورى شده طى ساعتها، روزها، ماه ها و سالهاى بعد از یک حادثه ناگوار مى‏ توانند باعث بهبود سیاستها و عملکردها شوند تا میزان خطرات را پایین آورده و کارایى برنامه‏ ریزى اضطرارى، آگاهى، آمادگى و جستجو را بالا ببرند.
 زلزله یکى از قدیمى‏ ترین دشمنان انسان مى ‏باشد که امروزه مى‏ توان آنرا بازنمایى و تحلیل نمود. سیستم اطلاعات جغرافیایى(GIS) براى تحلیل موقعیت جمعیت و زیرساختها استفاده مى‏ شود. این مقاله با توصیف مطالعه‏ اى راجع به آمادگى بخشى از استانبول(ترکیه) در مقابل زلزله، نشان مى ‏دهد که چگونه مى‏ توان با استفاده از (GIS) اثرات زلزله را به حداقل رساند، واکنش اضطرارى را برنامه ‏ریزى کرد و فهرستى از اطلاعات شهرى را مهیا نمود.

عنوان مقاله [English]

Earthquake-Prone Cities and Urban Information Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Dehghan (Translator)

Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

New and accurate information can help decision makers in planning and controlling the normal situation. This type of dynamic information is of more importance for emergency and responsive planning. The data gathered in hours, days, months, and years after an unfortunate incident can improve policies and practices to reduce risks and increase the effectiveness of emergency planning, awareness, preparation and search.
 Earthquake is one of the oldest enemies of man which today can be represented and analyzed. The Geographic Information System (GIS) is used to analyze the population and infrastructure positions. This paper, describing a study on the preparedness of a section of Istanbul (Turkey) against the earthquake, shows how to it is possible to minimize the effects of earthquakes by using GIS, plan emergency response and prepare a list of urban information.