نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‏ ریزى شهرى

2 دانشجوى دکترى اقلیم‏ شناسى

چکیده

چشم‏ انداز شهرى بوجودآورنده اقلیم محلى معینى است که آن را از چشم انداز روستایى پیرامون متمایز مى‏ کند. مؤید این مطلب وجود جزیره حرارتى و نیز مطالعاتى است که نشان مى‏ دهد دماى شهر و روستا در طى شب هاى آرام و صاف بیش از 12 درجه سانتیگراد با هم اختلاف دارند. کاربری هاى اراضى مختلف درشهر، موزاییک هایى از مناطق گرم و سرد را بوجود مى‏ آورند. بطور نمونه، بین یک پارک و محیط ساختمانى مى ‏تواند بیش از 7 درجه سانتیگراد اختلاف دما وجود داشته باشد. وضعیت هندسى خیابان ها در الگوى حرارتى شهرها مهم مى‏ باشد.

عنوان مقاله [English]

The Status of Climatology in Urban Planning

نویسندگان [English]

  • Mohsen Madadi 1
  • Ali Baratian 2

1 Master of Urban Planning

2 Ph.D. Student of Climatology

چکیده [English]

Urban landscape creates a certain local climate that distinguishes it from the rural landscape around it. This is confirmed by the presence of a thermal island and by studies that show that over a quiet and clear-sky night the temperature of the city and that of the village differ above 12 degrees of Celsius. Different land uses in the city create a mosaic of hot and cold areas. For example, there can be a difference of more than 7 degrees of Celsius between a park and a building environment. The geometric state of the streets is important in thermal pattern of cities.