نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در کارتوگرافى سیستم‏ هاى تصویر نقشه براى انتقال مختصات جغرافیایى به شبکه مختصاتى مسطحاتى مورد استفاده قرار مى‏ گیرند. این روش انتقال «انتقال به جلو»(1) نامیده مى‏ شود. در بسیارى از کاربردها از جمله سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (GIS) نقشه‏ ها با رقمى گرها به شکل رقومى درمى آیند. بنابراین داده ‏هاى اخذ شده دریک مجموعه داده‏ اى دیگر مجتمع مى‏ گردند که در این صورت، مختصات مسطحاتى باید به فرم مختصات جغرافیایى انتقال یابند که این مراحل «انتقال معکوس»(2) نامیده مى‏ شود.
در این مقاله دو روش عددى براى انتقال معکوس ارائه و استدلال مى‏ گردد.

عنوان مقاله [English]

Inverse Numerical Transmission in Map Image Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

In cartography, mapping systems are used to transfer geographic coordinates to planar coordinate network. This method is called "forward transmission". In many applications, including Geographic Information Systems (GIS), maps are digitized using digitizers. Therefore, the data collected are integrated into another set of data, in which case the planar coordinates should be transmitted into the form of geographical coordinates; this is called “Inverse Transmission”.
In this paper, two numerical methods for inverse transmission are discussed.

1- Bildirici,O.I.,2003.Numerical inverse transformation for map projections, computers& Geo-
sciences, (29) 1003-1011.
2- Cromley, R.G., 1992, Digital Cartography, Prentice Hall Inc., Englewood Cliff,NJ,317PP.
3- Hardy, R.I., 1990, Theory and Application of The Multiquadric biharmonic method, coputers and mathematical Application 19(8/9),163-208.
4- Ipbuker, C., 2002, An inverse Solution to the winkel Tripel projection using partial
derivatives. Cartography and Geographic Information Science 29(1),37-42.
5- Mc Gwire,K.C.,1998, Mosaicking airborne Scanner data with the multiquadric rectification
technique, photogrammetric Engineering & Remote Sensing 64(6),601-606.
6- Yank,Q.,Snyder,J.P.,Tobler,W.,2000,Map Projection Francis, London, 367pp.