نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

مناسب سازى بستر کالبدى در جهت رسیدن به فرصت هاى برابر براى همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابه جایى در سطح شهر و دسترسى هر فرد به تمامى فضاهاى شهرى از ضروریات رشد و توسعه جامعه مى‏ باشد.
بیش از 15 سال از تهیه اولین مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى معلولین در ایران مى ‏گذرد اما وضعیت فعلى معابر نشان دهنده ناکام بودن این ضوابط در مقام اجرا مى‏ باشد.
با توجه به مشکلات و موانع موجود در سطح شهر و افزایش تصادفات رانندگى در کشور و حوادث غیرمترقبه دیگر تعداد معلولین روزبه روز در حال افزایش مى‏ باشد. ولى متأسفانه اقدامات شایسته و کافى در جهت مناسب سازى فضاى شهرى، از جمله معابر که از مهمترین کاربری­ هاى شهرى جهت عبورومرور معلولین مى‏ باشد صورت نگرفته است. هدف این پژوهش بررسى معابر شهر اصفهان با استفاده از ضوابط و معیارهاى جمع آورى شده از منابع مختلف در جهت رفاه حال معلولین و جانبازان شهر اصفهان مى‏ باشد. در راستاى رسیدن به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ‏اى و تلفیقى از روشهاى تحلیلى که با پیمایش­ هاى میدانى، تهیه پرسشنامه و مصاحبه با معلولین و نابینایان انجام گرفته به بررسى 78 معبر اصلى و فرعى شهر اصفهان پرداخته شده و نتایج آن به صورت جدول، نمودار و نقشه ارائه شده است .
در پایان پیشنهاداتى جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ساماندهى وضعیت معابر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Conditions of Isfahan's Urban Passages in Terms of The Disabled's Access According to Existing Criteria and Regulations

نویسندگان [English]

  • Mas'oud Taghvaii 1
  • Golshan Moradi 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Graduate Student of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

The suitability of physical framework to achieve equal opportunities for all individuals and sectors of the population in order to move around the city and have access to all urban spaces is one of the essential elements of a community’s growth and development.
It is now fifteen years since the first set of rules and regulations for urban development and architecture concerning disabled people were prepared in Iran, but the current status of passages indicates the failure of these regulations in practice.
The number of disabled people is increasing day by day due to the problems and obstacles in the city and the increase in accidents and other incidents in the country. But unfortunately, proper and adequate measures have not been taken to suit the urban environment, including passages that are among the most important urban areas for disabled people. The purpose of this study is to examine the passages of Isfahan city using regulations and criteria collected from different sources in order to improve the well-being of the disabled people in Isfahan city. In order to achieve this goal, using a secondary method as well as a combination of analytical methods, field surveys, questionnaires and interviews with the disabled and the visually impaired, the 78 main and secondary passages of Isfahan city have been examined and the results have been presented through tables, charts and maps.
At the end, suggestions have been made to remove existing obstacles and problems and to organize the status of the passages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the disabled
  • urban passages
  • fitting
  • Urban Planning
  • Isfahan
1 - اداره کل امور جانبازان استان اصفهان، مرکز آمار اطلاعات، سال 1383.
2 - بابایى اهرى، مهدى، دقت در طراحى(راهنماى مناسب سازى بناها و فضاهاى شهرى براى معلولین و کم توانان جسمى) سازمان مشاوره فنى و مهندسى شهرتهران، چاپ اول، 1373.
3 - بهبهانى، حمید، حامد، پیمان، راهنماى طرح خیابانهاى شهرى، انتشارات ارکان، چاپ اول،1379 .
4 - بحرینى،سیدحسین، تحلیل فضاهاى شهرى،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،1375.
5 - برآبادى، محمود، جانبازان و معلولین در ترافیک شهرى، مجله تازه‏هاى ترافیک،آبان ماه 1370.
6 - حناچى، سیمین، نقش آگاهى عمومى و آموزشى تخصصى در مناسب سازى محیط شهرى، مجموعه مقالات کارگاه تخصصى طراحى فضاهاى عمومى قابل دسترسى براى کم توانان جسمى، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 17و18 آذرماه 1383.
7 - رفیع زاده، ندا، ماندگار، مهران، پیوسته سازى معابر پیاده، مشکلات و راهکارهاى اجرایى، مجموعه مقالات کارگاه تخصصى طراحى فضاهاى عمومى قابل دسترسى براى کم توانان جسمى، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،17و18 آذرماه ،1383 .
8 - رئیسى دهکردى، بهمن، معلولین و سدمعبرهاى معمارى و ساختمانى، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران،1376.
9 - سازمان بهزیستى استان اصفهان،مرکز آمار و اطلاعات،1383.
10 - سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهاى فنى، تسهیلات پیاده روى، جلداول، مبانى فنى،نشریه شماره (1)، 144، 1375.
11 - سعیدنیا، احمد، طراحى فضاها و مبلمان شهرى،کتاب سبز شهردارى، جلد دوازدهم، انتشارات سازمان شهرداریهاى کشور، چاپ اول، 1379.
12 - ع- مرادى، خدمات شهرى و معمارى براى معلولین، انتشارات سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ایران، بخش مهندسى پزشکى، چاپ اول،1361.
13 - قائم، گیسو، فضاهاى شهرى و معلولین، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، آبان ماه،1367.
14 - قائم،گیسو،کم توانان و عادى جلوه نمایى،مجموعه مقالات کارگاه تخصصى طراحى فضاهاى عمومى قابل دسترسى براى کم توانان جسمى، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،17و18 آذر، 1383.
15 - قاسم زاده، مسعود، مفهوم ورود و تردد بدون مانع در تأمین فضاهاى قابل دسترس، مجموعه مقالات کارگاه تخصصى طراحى فضاهاى عمومى‏قابل دسترسى براى کم توانان جسمى،مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن،17و18 آذر 1،1383.
16 - مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن،ضوابط ومقررات شهرسازى ومعمارى براى معلولین جسمى- حرکتى،تیرماه 1368.
17 - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى معلولین جسمى- حرکتى، ویرایش 2-1378 ،نشریه شماره 104، چاپ دوم،1380
18 - مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران، شماره استاندارد 3093، آئین کار اصول طراحى و تجهیز معابر عمومى براى معلولین جسمى- حرکتى، چاپ اول،1369.
19 - میقانى، ناصر، مناسب سازى سیستم حمل ونقل شهرى جهت معلولین، مرکز مطالعات و برنامه ریزى شهرى وزارت کشور، تیرماه1373.
20 - میرهادى، رسول، نمونه‏هایى مستند از مناسب سازى محیط شهرى براى معلولین، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ دوم، 1372.
21 - نیرو، شیرین، تجربه مناسب سازى محیط شهرى تهران، مجموعه مقالات کارگاه تخصصى طراحى فضاهاى عمومى قابل دسترسى براى کم توانان جسمى، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 17 و 18 آذرماه، 1383.
22 - وزارت کشور، معاونت هماهنگى امور عمرانى، تحلیل موردى عملکرد ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى معلولین جسمى- حرکتى، دفتر فنى، تهران، شهریور ماه 1373.