نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه علوم انتظامى امین، دانشجوى دکترى تخصصى جغرافیا و برنامه‏ ریزى شهرى

چکیده

شهر مدرن مملو از ناامنى و آسیب هاى اجتماعى است. تأمین امنیت شهرى که در فضاى باز و گسترده در ابعاد ده ها کیلومتر گسترش بى‏ قواره و بى‏ حد و مرز پیدا کرده است، اگر امرى محال نباشد اما مشکل به نظر مى‏ رسد. به همین دلیل شهرهاى بزرگ که ابعاد انسانى را پشت سر گذاشته‏ اند و دچار انواع تزاحمات و بى‏ قاعده‏ گى شده‏اند موجب بروز و ظهور آسیب­ هاى همه جانبه ‏اى گشته‏ اند، به نحوى که در هیچ یک از عرصه‏ هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى قادر به نظارت و کنترل رفتارهاى نابه هنجار و ایمن سازى محیط انسانى براى گروه­ هاى مختلف اجتماعى نیستند. به همین دلیل محیط ­هاى شهرى اساسا محیط ­هاى ناامن تلقى مى‏ شوند.
از این رو امنیت شهرى از بحث هاى علمى، فنى، کاربردى و ادارى مهمى است که اکنون به صورت یک موضوع میان دانشى و فرادانشى جامع اکنون نگر در چارچوب جامعه ‏شناسى شهرى، حقوق، جغرافیا، علوم انتظامى - امنیتى و نظایر آنها بررسى مى‏ شود و با سرنوشت آحاد شهروندان کل نظام اجتماعى و اقتصادى کشور و شهر، به ویژه مسائل امنیت کلان شهر سر و کار دارد. کلان شهر تهران پایتخت دویست ساله کشور جمهورى اسلامى ایران به عنوان بزرگترین شهر ایران در یکصد سال گذشته با عبور از مقاطع مختلف تاریخى داراى موقعیت چند شخصیتى سیاسى فرهنگى و اقتصادى شده است. این امر باعث تمرکز جمعیت بسیار زیاد و تمرکز فعالیت هاى اقتصادى و فرهنگى فراوان و توسعه فیزیکى گسترده ‏اى گردیده است.
 همین امر باعث شده است ناهماهنگى میان فعالیت ها، جمعیت، فضا و تأسیسات و تجهیزات امنیتى وجود داشته و این مسئله بصورت معضل انتظامى و امنیتى براى تهران کنونى مطرح باشد بطورى که تهران سرسلسله و قطب جرایم و ناامنى شهرى بین همه شهرهاى ایران است. رشد فزاینده و گسترش عمودى و افقى ناگهانى تراکم شهر تهران بویژه بعد از انقلاب اسلامى ایران و بواسطه مهاجرت هاى اولیه، بویژه بعد از شروع جنگ تحمیلى، مسائل اجتماعى و اقتصادى و کمبود مسکن موجب گردید تا امکانات محدود پلیس با افزایش و گستردگى بزهکاری ها، تبهکاری ها، جرائم، جنایت و ابزارآلات و شیوه‏ هاى نوین مجرمین، فاصله بسیار زیادى پیدا کند. و از طرفى افزایش روزافزون جرائمى از قبیل اختلافات خانوادگى، سرقت، کلاهبردارى، جعل، قتل، موادمخدر، مفاسداجتماعى، تخلفات رانندگى، زورگیرى، کیف قاپى و.. و از سوى دیگر ضعف در قوانین و مقررات موجود و نبود هماهنگى لازم بین ضابطین و مأمورین انتظامى با قوه قضاییه در برخورد با مجرمین نیز از جمله مشکلات عمده شهرهاى بزرگ ایران بویژه تهران است که طبعا کانونهاى جرم خیز در همه مناطق 22 گانه تهران یکسان نیست. در این مقاله شهر تهران و مسائل امنیتى در ارتباط با گسترش روزافزون کالبدى و جمعیتى این شهر مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه به مطالعه موردى و محله‏ اى، کلانترى 164 از گل وحوزه خدماتى آن از نظر امنیتى که شامل نواحى 5 و6 منطقه یک و ناحیه 10 منطقه 4 مى‏باشد مى‏ پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neighborhood-Oriented Approach and Security

نویسنده [English]

  • Bahman Kargar

Member of Faculty at Police University, Ph.D. Student of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Modern cities abound with insecurity and social damages. Provision of security in a city which has developed and extended formlessly and inordinately on the scale of thousands of kilometers seems very difficult, if not impossible. For this reason, large cities which have now gone beyond human aspects and suffer from every kind of conflicts and irregularities have led to appearance of all-out damages, so that they seem unable to supervise and control irregular behaviors and make human environments safe for different social groups in any of social, cultural and economic aspects. This is why they are basically considered unsafe environments
In this regard, urban security is one of the important scientific, technical, practical and official matters that is now examined as an interdisciplinary and comprehensive field in terms of urban sociology, laws, geography and police-security sciences, and deals with the destiny of the body of citizens, the totality of social and economic system of the country and the city, and specially the large-scale security issues.
Tehran, the two-hundred-year-old capital of the Islamic Republic of Iran, has assumed a multi-lateral character in political, cultural and economic terms through various historical stages. This has led to heavy concentration of population and economic and cultural activities, as well as vast physical development.
This situation has caused lack of coordination among activities, population, space, infrastructures and security equipment, so that Tehran has become the hotpot of urban crimes and insecurity among all the cities of Iran. The increasing growth and vertical and horizontal extension of Tehran, especially after the Revolution, as well as initial migrations after Iran-Iraq war, caused to the emergence of social, economic and housing issues that led to a major gap between the police’s limited potentials and the increase and breadth of crimes and new criminal equipment.
Concentration of crimes is not the same at all twenty two districts of Tehran. In this paper, the city of Tehran and the security issues concerning the daily-increasing physical and demographic development of this city have been studied, and the Ozgol 164 police station and its area of activity, which includes districts 4, 5, 6, and 10, have been investigated as a case study.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • individual's security
  • Social Security
  • National Security
  • Urban Management
  • City