نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى گروه جغرافیاى دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیاى طبیعى

چکیده

 شهر ازنا و دشت کنونى که امروزه به صورت زمین هاى زراعى خود نمایى مى‏ کند در روند تکوین حیات خود از گذشته تا به امروز شاهد فراز و نشیب هاى فراوانى بوده و چنین به نظر مى‏ رسد تصویرى که ما امروز از حوزه عملکرد آن در ذهن داشته و شاهد آن هستیم درگذشته به صورتى دیگر بوده است، به سخن دیگر ساختار و عملکرد آن، دستخوش دگرگونى گردیده است. نظر به اینکه گستره مورد مطالعه که بخشى از حوضه آبگیر رود دز مى‏ باشد و درگذشته در زیر آب قرار داشته است، امروزه به اراضى سرسبز و زمینهاى کشاورزى مبدل گشته است که علاوه بر تأمین مواد غذایى، چشم‏ انداز طبیعى زیبایى نیز به وجود آورده است، اما آیا این دستاوردهاى بزرگ درآینده نیز همانند امروز ثمربخش خواهند بود؟ یا اینکه به مرور زمان به صورت عاملى ویرانگر امرار معاش و حیات بى‏دغدغه مردم این سرزمین را تهدید خواهدکرد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation of Azna's Urbanity on the Setting of an Old Lake

نویسندگان [English]

  • Mas'oud Mo'ayyeri 1
  • Ebrahim Mahmoudi 2

1 Member of Faculty, Department of Geography, University of Isfahan

2 Graduate Student of Natural Geography

چکیده [English]

The city of Azna and the plain that has today taken the appearance of farmlands, has undergone many different conditions during its evolution, and it seems that the picture that we have from its activities today is different from its past situation; in other words, its structure and function has been transformed. Considering the fact that the area in question, which is a part of the Roode Dez basin and has been previously under the water, has now changed into green lands and farms that, and in addition to provision of foodstuff, presents a beautiful landscape, there is a question whether these great achievements will be as effective in future as today, or they will turn over time into destructive factors threatening the livelihood and life of this land’s people.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catastrophe
  • gully
  • Tectonic
  • lake sediments
  • lake terraces
  • حشسشیثدشد
1 - احمدى، ح.1377، ژئومورفولوژى کاربردى، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1954.
2 - اهلرز، ا.1365، ایران، مبانى کشورشناسى جغرافیایى، ترجمه محمدتقى رهنمایى، مؤسسه جغرافیایى وکارتوگرافى سحاب، جلداول، جغرافیاى طبیعى.
3 - جدارى‏عیوضى، ج.1374، ژئومورفولوژى ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
4 - درویش زاده، ع.1370، زمین‏شناسى ایران، نشرقومس، تهران.
5 - رامشت،م.ح.1380، دریاچه‏هاى دوران چهارم، بستر تبلور و گسترش مدنیت درایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، سال شانزدهم.
6 - رفاهى، ح.ق.1378، فرسایش آبى وکنترل آن، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2298.
7 - عباسى، ع.د.1377، تحولات زمین ریخت‏شناسى دوران چهارم در حوضه آبخیززاینده رود، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه نجف آباد.
8 - کرینسلى، د.1352، اهمیت آب وهواى گذشته پلایاى ایران، سازمان جغرافیایى کشور.
9 - معیرى، م.1381، زمین‏شناسى، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
10 - منتظرى، م.1376، آبریخت‏شناسى حوضه آبى حیدرى، پایان نامه کارشناسى ارشدجغرافیاى طبیعى، دانشگاه تهران.
11- Brookes ,I.A.1982.Alluvial Sequence in Central West and implications for Archeological Survey,Journal of field Archeology vol9.
12- Deresh,J.1959.A propos des glaciers rocheux en pays Mediteraneen Aride,recherches Geographique a Strasbourg, Strasbourg N16017.
13- Derruau,M.1967.precis de Geomorphologie Masson et cie.
14- Mangelsdorf,J.1990.River Morphology ,Springer.
15- Oberlander,T.1965.The Zagros stream ,University of California, Berkely.