نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده

 تمامى پدیده ‏هاى موجود در جهان هستى در حال تغییر و دگرگونى مى ‏باشند. به طور قطع و یقین مى‏ توان گفت هیچ پدیده ‏اى در کره زمین وجود ندارد که دچار تغییر و دگرگونى نباشد. تفاوتى که بین پدیده ‏ها از لحاظ تغییر وجود دارد، تفاوت در سرعت تغییرات مى ‏باشد. در بررسی ها و مطالعات مربوط به عوارض زمینى و منابع طبیعى به طورکلى مى ‏توان پدیده ‏ها را از لحاظ سرعت تغییر به سه دسته با سرعت زیاد(سیل، زلزله، طوفان، تغییرات آب و هوایى) متوسط (کاربرى اراضى ،توسعه شهرى) و کند (تغییرات توپوگرافى و...) تقسیم نمود. سنجش از دور، امکان مطالعه و بررسى تغییرات در مقیاس زمانى سریع و متوسط را فراهم نموده است. با در اختیار داشتن تصاویر مربوط به دو زمان متفاوت، مى‏ توان تغییرات به وجود آمده را ارزیابى نمود. بدین منظور با استفاده از تصاویر سالهاى 1367 و 1377 از شهر تهران، تغییرات کاربرى ایجاد شده بازیابى و تعیین گردیده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Retrieval of Land Use Changes in in Tehran Using Remote Sensing Technology

نویسندگان [English]

  • Abbas Alimohammadi 1
  • Hadi Akbari 2

1 Member of Faculty, Tarbiyyat Modarres University

2 Master of Remote Sensing and GIS

چکیده [English]

All phenomena in the universe are undergoing change and transformation. Certainly, we can say that there is no phenomenon on the planet that does not undergo metamorphosis. The difference between the phenomena in terms of change is the difference in the rate of change. In studies on land and natural resources, phenomena in general can be classified in terms of the rate of change into three categories: high speed (flood, earthquake, storm, climate change), average speed (land use, urban development) and slow (topographic changes, etc.) phenomena. Remote sensing has made it possible to study average and high speed changes. With the availability of images for two different times, changes can be assessed. In this regard, using images of the years 1988 and 1998 from the city of Tehran, changes in land use in this city have been retrieved and determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change retrieval
  • Remote Sensing
  • Land use
1 - طاهرکیا، حسن، اصول و کاربرد سنجش از دور، تهران، جهاد دانشگاهى دانشگاه تهران،1375.
2 - اکبرى، هادى، بررسى الگوى توزیع درجه حرارت شهر تهران با استفاده از اطلاعات حرارتى لندست- TM، پایان نامه کارشناسى ارشد، تهران،دانشگاه تربیت مدرس،1379.