نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقلیم ‏شناسى دانشگاه تهران

چکیده

 در این‏ مقاله‏ پدیده‏ خشکسالى‏ سه‏ ایستگاه ‏استان ‏فارس ‏براساس‏ سه ‏شاخص  SIAP,PNPI,RAI مورد بررسى قرار گرفته است. بعد از محاسبه ضرایب شاخص ‏هاى‏ خشکسالى ‏براى ‏سه‏ ایستگاه‏ مذکور، با توجه ‏به ‏نرخ‏ رشد شاخص ‏ها، ضریب تغییرات، همبستگى و نرخ روند شاخص ‏ها به مقایسه هر یک از شاخص‏ها در ایستگاه هاى موردنظر پرداخته و هر یک از شاخص ‏ها در ایستگاه­هاى موردنظر ارزیابى شده ‏اند. نتایج نرخ رشد نشان داد که در ایستگاه آباده بین شاخص PNPI,RAI و در ایستگاه شیراز بین نرخ رشد شاخص  SIAP,PNPIتقریبا رابطه نزدیکى وجود دارد. در رابطه با ضریب پراکندگى مى‏ توان چنین بیان نمود که کمترین پراکنش در شاخصRAI در ایستگاه آباده وجود دارد. اما کمترین پراکنش در شاخص ‏هاى SIAP,PNPI در ایستگاه شیراز برقرار مى‏ باشد. در رابطه با ضریب همبستگى بین شاخص ‏ها و دوره آمارى نیز وضعیت بالا برقرار مى‏ باشد. بطورى که بالاترین همبستگى بین شاخصRAI و سال هاى مورد نظر در ایستگاه آباده وجود دارد. اما بالاترین همبستگى بین شاخص ‏هاى SIAP,PNPI با سالهاى دوره آمارى در ایستگاه شیراز برقرار مى ‏باشد. و درنهایت نتایج روند کلى شاخص ‏ها در سه ایستگاه تقریبا یکسان عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of a Number of Cases of Drought Indexes at Three Stations of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Faramarz Khosh Akhlagh 1
  • Gholamreza Roshan 2

1 Member of Faculty at the University of Tehran

2 Master of Climatology, University of Tehran

چکیده [English]

In this paper, drought in three stations in Fars province has been investigated based on the three indicators of SIAP, PNPI and RAI. After calculating the coefficients of drought indices for the three stations, considering the growth rate of the indices, the coefficient of variation, correlation and trend rate of the indices, each of the indices has been compared among the stations, and each of the indices is evaluated at the stations. The results of the growth rate showed that there is a close relationship between the growth rate of the SIAP and the PNPI indices in Shiraz station and between the PNPI and RAI indices in Abadeh station. Regarding the dispersion coefficient, it can be stated that the least dispersion is in the RAI index in the Abadeh station. But the lowest dispersion in the SIAP and PNPI indicators are in Shiraz Station. Regarding the coefficient of correlation among the indicators and the statistical period, the situation is the same, so that the highest correlation is between the RAI index and the years in question at Abadeh station. However, the highest correlation exists between SIAP and PNPI indices with the years of statistical period in Shiraz station. Finally, the results of the general trend of the indices in the three stations are relatively the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • SIAP Index
  • PNPI Index
  • RAI Index
  • Fars province
1 - اداره کل هواشناسى استان فارس، گزارش خشکسالى استان
2 - سالنامه آمارى سازمان هواشناسى، 1383-1356.
3 - على خلیلى و جواد بذرافشان، ارزیابى کارایى چند نمایه خشکسالى هواشناسى در نمونه‏هاى اقلیمى مختلف ایران، مجله نیوار (بهار و تابستان 1382، شماره 49-48)