نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسى نقشه ‏بردارى (سنجش ‏از دور)

چکیده

 هدف از برنامه منظومه ماهواره‏ هاى FUEGO طراحى و توسعه سیستم فضایى مى‏ باشد که با آن بتوان در اسرع وقت و حداقل زمان ممکن آتش سوزى جنگل ها را کشف و شناسایى نمود.
تحقیقات به عمل آمده نشان مى‏ دهد که منظومه‏ اى از ماهواره‏ هاى کوچک در ارتفاع پایین (LEO) بهترین راه حل براى مطالبات و خواسته‏ هاى کاربران مى‏ باشد. این نیاز ما را به استفاده از سرویس دهى سازه ماهواره ‏هاى کوچک همانند INTA-MINISAT هدایت مى ‏کند. مخصوصا با توجه به پیچیدگى فنى نسبتا کم و پایین بودن هزینه آن که این امر را تأئید مى‏ کند.
این سامانه شامل یک منظومه ماهواره 12 تائى واکر(Walker) با ارتفاع مدارى 700 کیلومتر و زاویه میل مدارى 5/47 درجه مى‏ باشد که داراى حداقل فاصله زمان تکرارپذیرى در تصویربردارى و قدرت تفکیک مکانى مناسب مى‏ باشد. بار محموله آن مجهز به دوربین هایى با قابلیت تصویربردارى در باند مادون قرمز میانى براى شناسایى آتش سوزى در جنگل ها مى‏ باشد که با کمک گرفتن از دوربین­ هایى در باند موج مادون قرمز نزدیک (NIR) و باند مرئى (VIS) و مادون قرمز حرارتى (TIR) براى افزایش قدرت تفکیک و شناسایى آتش سوزى‏ ها و تشخیص اخطارهاى غیرواقعى بکار برده شده کامل گردیده است.
هندسه تصویربردارى در این ماهواره، استفاده از روش Pushbroom مى‏ باشد. و با استفاده از یک آئینه قابل کنترل مى‏ تواند در جهت عرض مسیر(Pitch) خود مانور نموده تا میزان پوشش دهى را افزایش دهد.

عنوان مقاله [English]

FUEGO: A dedicated Constellation Of Small Satellite to Detect and Monitor Forest Fires

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtari (Translator)

Master of Surveying (Remote Sensing)

چکیده [English]

The purpose of the FUEGO satellites program is to design and develop a spatial system that can detect and identify forest fires at the very least possible time.
Research has shown that a system of low Earth orbit satellites (LEO) is the best solution for users’ demands. This directs us to the use of small-satellite structure’s service such as INTA-MINISAT, Particularly due to its relatively low technical complexity and cost.
The system consists of a set of 12 Walker satellites system (constellation) with a 700-kilometer orbit altitude and an orbit inclination angle of 47.5 degree with a minimum time distance between repetitions in imaging as well as suitable power of spatial resolution. Its load is equipped with cameras capable of imaging in the mid-infrared band to identify fires in forests, complemented with cameras in the near-infrared (NIR), visible (VIS) and thermal infrared (TIR) ​​ bands to increase the resolution and identification of fires and to detect unrealistic warnings.
The imaging geometry of this satellite is using the Pushbroom method. Using a controllable mirror, it can be maneuvered in the transverse direction of its path (Pitch) to increase the breadth of coverage.