نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ دانشگاه شهید بهشتى

2 دانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم ‏شناسى‏ دانشگاه شهید بهشتى

3 دانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم ‏شناسى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

 در جهان امروز اگر ساختارها و قواعد درست زندگى به کارگرفته نشود و سامانه‏ هاى اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى براساس استانداردهاى تطابق یافته با محیط قرارنگیرد، اثرات و خسارات زیانبار و جبران‏ ناپذیرى به بارمى‏ آورد. بشر امروز باید بیاموزد که زندگى امروز فقط در قالب هماهنگى و همسازى با محیط زیست باید پایه ریزى شود و توجه به این مسئله نه تنها شرایط را براى ایجاد محیطى مناسب جهت زیستن فراهم مى‏ آورد، بلکه بر آن است تا ساختارهاى مثبت و نواندیش خود را گسترش داده و آینده‏ اى روشن را براى نسل فردا مهیا سازد. مسلما انسان نیز نباید از طبیعت همیشه انتظار روندى مساعد را داشته باشد. چه بسا ممکن است در چرخه زندگى اختلالى ایجاد شود و برخى از بلایاى طبیعى همچون خشکسالى - سیل- زمین لغزش و... باعث برهم زدن تعادل زندگى او گردد. اینجاست که تفاوت بین دنیاى مدرنیته و سنتى مشخص مى‏ شود و نحوه رفتار انسانها درقبال این ناهماهنگی­ هاى محیطى آشکار مى‏ گردد. خشکسالى نیز چهره ‏اى از این ناهماهنگى محیطى را به تصویر مى ‏کشد. چیزى که در اقصى نقاط کشورمان به عنوان یک معضل محیطى وجود داشته و درآینده نیز وجود خواهد داشت. حال که با این شرایط مواجه هستیم، پس بهتر است راهکارى اصولى جهت سازگارى با آن به عمل آید و این میسر نمى‏ شود، مگراینکه ساماندهى و اولویت بندى منابع آب براساس نیازهاى محیطى و کنار نهادن عوامل ناهماهنگ با محیط زیست به کارگرفته شود. این مقاله بر آن است که این مهم را در سه قالب شناخت- ارزیابى و ساماندهى بیان نماید.

عنوان مقاله [English]

Environmental Organization of Water Resources at the time Drought (A Path to Sustainable Development)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Dehzad 1
  • Ali Didevar Asl 2
  • Javad Zahmatkesh Momtaz 3

1 Member of Faculty, Shahid Beheshti University

2 Graduate Student of Climatology, Shahid Beheshti University

3 Graduate Student of Climatology, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In today's world, if the proper structures and rules of life are not applied and the economic, social and environmental systems are not in agreement with standards adapted to the environmental, there will be great threat of harmful and irreparable damages. Today, human beings must learn that today's life should be based only on harmonization with the environment, and paying attention to this issue not only provides the conditions for creating a suitable environment for living, it also spreads its positive and innovative structures and make a bright future for tomorrow's generation. Of course, human beings should not always expect favorable behavior from the nature. It is possible that a disturbance appear in the life cycle and some natural disasters such as drought, flood, landslide and ... disturb the balance of human’s life. This is where the difference between the modern world and the traditional one becomes clear, and the way humans behave towards these disturbances is revealed. Drought portrays the face of this environmental disturbance. This is the case in the whole of our country as an environmental problem, and will continue into future. Now that we are faced with these conditions, it is better to find a principled approach to adapt to it, and this can not be done unless the organization and prioritization of water resources are based on environmental needs and the elimination of factors inconsistent with the environment. This paper seeks to express this issue in three forms of recognition, assessment and organization.

1 - مخدوم- مجید،شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
2 - خالدى- شهریار، بلایاى طبیعى، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتى، 1381.
3 - مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملى بررسى راهکارهاى مقابله بابحران آب(جلداول ودوم)، دانشگاه زابل،1380.
4 - برنامه ملى اقدام مقابله بابیابان زایى وتعدیل اثرات خشکسالى درایران، انتشارات مؤسسه توسعه روستایى ایران به سفارش سازمان جنگلها و مراتع، 1381.
5- yevjevich,V.,drought research conference on drought reseach need,colorado state university,1977.
6- walker,W.,and others ."manegement of Water For drought Conditions "Viginia Water Research Center,1986.
7- Heathcode,R.L.,Drought Mitigation In Australia .P.P .225 -237 ,1986.
8- King,D.B,and others.Model Water Use act With Comments .University of michigan, P.P.533-614,1958.
9- Botkin,D.B.and Keller E.A.,Environmental Science.,john Wiley and sons, Inc, Newyork.
10- Palmer,R.,Expert Systemfor drought manegement planning , ASCE,j.of computing in civil engineering ,Vol.1 ,NO.4 ,PP:284 -297 ,1987.