نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام حسین (علیه‏ السلام)

چکیده

همه عالم به غیر از اشیاء و پدیده‏ هاى درون آن را فضا مى‏ گویند. زمین، جو و اجرام فلکى و کهکشان راه شیرى و کهکشان ها درون فضا جاى گرفته‏ اند. بسیارى از دانشمندان فیزیک، فضا را به دو بخش تقسیم کرده‏ اند:
الف) فضاى نزدیک که از هشتاد کیلومترى زمین شروع و تا نزدیکى کره ماه ادامه دارد. فضاى اطراف زمین را فضاى درونى(نزدیک) مى‏نامند که منطقه ‏اى پیچیده است و مشخصات فیزیکى و عوامل جغرافیایى مؤثر و نکات مورد توجه در برنامه ریزى نظامى فضاى سه مقاله گذشته (قسمته اى نوزدهم، بیستم و بیست ویکم) تحت سه عنوان ذیل:
- سطوح میانى هوا - فضا
- فضاى نزدیک یا فضاى محیطى زمین
- ماه و پیرامون آن
ارائه گردید.
ب) فضاى خارجى یا فضاى دور که گستره بسیار عظیمى است و سیارات و اقمار آنها در آن حرکت مى‏ کنند و زمین در آن تأثیر ندارد. فضاى خارجى گاه تا فضاى بین کهکشان ها نیز ادامه مى ‏یابد.
در این مقاله، فضاى خارجى(دور) مورد توجه بوده که از جهاتى بسیار متمایز از فضاى نزدیک مى‏ باشد. پوشش فضاى خارجى (دور) بسیار وسیع و فضاى مانور زیادى است. در اینجا مباحثى درارتباط با چگونگى انتخاب مدار و موقعیت در فضا و عملکرد سلاح­ هاى مختلف مطرح خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Introduction to Political Geography ( Part XXII)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor at Imam Hossein University

چکیده [English]

All the universe apart from the objects and phenomena within it is called Space. The Earth, atmosphere, celestial bodies, the Milky Way and other galaxies are within space. Many physicists have divided space into two parts:
(A) The near space that lies within a distance of eighty kilometers from the Earth and stretches to areas near the moon's surface. The space around the Earth is called the inner space, which is a complex region, and the physical characteristics, effective geographic factors and points of interest in the space military planning were presented through the last three papers (parts nineteen, twenty and twenty one) under the following three categories:
- Intermediate levels of air – space;
- Near space or environmental space of the earth;
- The moon and the space around it.
(B) The outer space or the distant space which is extremely vast and in which planets and moons move, and which the Earth has no effects on. The outer space sometimes extends to the space between galaxies.
In this paper, the outer (distant) space has been of interest, which is very distinct from the near space. Coverage of outer (distant) space is very wide and there are vast opportunities for maneuvering. Here, some discussions on how to select the orbit and the position in space as well as the performance of different weapons are presented.

1-Collins John M:Military Geography Braseys, Washington, 1998.