نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

حرکت وضعى زمین توأم با حرکت انتقالى آن بدور خورشید پیدایش شب و روز و ایجاد فصول مختلف را در طول سال به دنبال دارد. در این میان کجى محور زمین و ثابت نبودن سرعت آن در حرکت انتقالى به دور خورشید تغییراتى را از نظر زمانى در اوقات شرعى در طول ایام سال ایجاد مى ‏نماید که چگونگى این تغییرات و عوامل زمانى و مکانى بوجود آورنده آن در دو شهر تهران و شیراز مورد بررسى قرار گرفته است. نظر به اهمیت موضوع براى مسلمانان که مقید به انجام فریضه نماز در اول وقت صحیح شرعى هستند نتایج این تغییرات مى‏ تواند جهت روشن شدن اذهان عمومى و ایجاد انگیزه در زمینه توجه بیشتر به دانش نجوم و مسائل جغرافیایى براى علاقه‏مندان به این رشته‏ ها مفید و جالب توجه باشد.

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Tehran and Shiraz

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Ghobadi Darabkhani

Master of Geography

چکیده [English]

The rotation of the Earth along with its transitional movement around the sun, leads to the appearance of night and day and creation of different seasons throughout the year. On the other hand, the inclination of the axis of the Earth and its unsteady speed in the transitional movement around the sun create certain changes in the religiously important times throughout the year which have been examined along with the temporal and spatial factors that cause them in the two cities of Tehran and Shiraz. In view of the importance of the issue for Muslims who are bound to perform prayers at the first true legal time, the results of these changes can be used to clarify the public's mind and to motivate the related fields’ enthusiasts to pay more attention to the astronomy and geographic issues.

1 - آسیموف، ایساک، گردش زمان، ترجمه حسین وجدان دوست، 1362.
2-اونق،مجید،رشدآموزش‏جغرافیا،شماره12،معادله‏زمان‏وتقویم‏نجومى،1366.
3-جعفرى،عباس،فرهنگ‏بزرگ‏گیتاشناسى،انتشارات‏گیتاشناسى،چاپ‏سوم،1367.
4 - دگان، مایر، نجوم به زبان ساده، ترجمه محمدرضاخواجه پور، انتشارات گیتاشناسى، 1369.
5 - میتون، ژاکلین وسیمون، اخترشناسى پایه، ترجمه توفیق حیدرزاده،انتشارات فاطمى، 1367.
6 - مى‏نل، آدن ومارجورى،غروب خورشید، ترجمه على درویش، انتشارات آستان قدس، 1369.
7 - نجومى، منصور، تقویم نجومى، 1383.