نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

خط سیرهایى ارائه شده‏ اند که به صورت پیشنهادى توالى حوادث دست اندرکار در تشکیل نهشته‏ هاى لسى را نشان مى‏ دهند، که هم نهشته‏ هاى فرضى و هم نهشته‏ هاى چین مرکزى، مجارستان، نیجریه و تونس را شامل مى ‏شوند. این خط سیرها، نقش بالقوه و ارتباط متقابل بین انواع مکانیسم‏ هاى تولید سیلت را در تشکیل لس تشریح مى نمایند. در استفاده از این خط سیرها از وجود لس ‏هاى بیابانى بحث مى‏ شود و نتیجه آن به این بستگى دارد که چگونه اصطلاح «لس یخچالى»(2) و «لس بیابانى»(3) به کار برده شود. اگر لس بیابانى به معنى مکانیسم ‏هاى غیریخچالى تولید سیلت تعبیر شود و یا مشخص کردن محیطى که کشیده شدن بادى در آن اتفاق افتاده است، پس لس بیابانى نهشته‏ اى بسیار واقعى و به طور وسیع پراکنده است. ولى اگر اصطلاح لس یخچالى براى نسبت دادن به رژیم آب وهواى جهانى که تحت آن نهشته‏ هاى لسى شکل گرفته‏ اند به جاى مکانیسم ‏هاى ژئومورفیک مسئول، در ایجاد سیلت به کار برده شود پس لس بیابانى نمى‏ تواند اصطلاح مناسبى براى طبقه بندى نهشته‏ هاى لسى باشد. پیشنهاد شده است که طبقه بندى نهشته‏ هاى لسى با توجه به رژیم آب وهواى جهانى که تحت آن لس ‏ها انباشته شده‏ اند صورت گیرد، زیرا درک بیشتر نقش شرایط محیطى را در همه مراحل تشکیل نهشته ‏هاى لسى آسان خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desert Loess Vs. Glacial Loess; Formation of Quartz Silt, Areas of Origin and Sediment Trajectories in Formation of Loess Deposits

نویسنده [English]

  • Reza Esma'eili (Translator)

University of Tabriz

چکیده [English]

The trajectories are presented that suggest the sequence of incidents involving in the formation of Loess deposits, which include both the hypothetical deposits and the deposits of central China, Hungary, Nigeria and Tunisia. These trajectories describe the potential role and interrelationship between different types of silt production mechanisms in the formation of Loess. In application of these trajectories the desert Loess is a point of interest, and the result depends on how the terms "glacial Loess" and "desert Loess" are used. If the desert Loess is to be interpreted as silt production mechanisms, or to determine the environment in which the “wind-blown” has occurred, then the Loess desert is fully real and widely scattered. But if the term glacial Loess is used to attribute silt production to the global climate regime under which the Loess deposits are formed, instead of the responsible geomorphic mechanisms, the desert Loess can not be a suitable term for classification of Loess deposits. It is suggested that the classification of Loess deposits be carried out according to the global climate regime under which the Loess are accumulated, as it will make it easier to understand the environmental conditions at all stages of the formation of Loess deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glacial Loess
  • desert Loess
  • sediment trajectories
  • China's Loess
  • Hugary's Loess
  • Nigeria's Loess
  • Tunisia's Loess