نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى ‏دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم‏ شناسى دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله بحث جزیره گرمایى، به طورکلى مطرح شده است. ابتدا به‏ تعریف جزیره گرمایى شهر و پیشینه آن با استفاده از شکل و نمودار پرداخته، در ادامه به متغیرهاى اقلیمى که بر جزایر گرمایى تأثیرگذار بوده‏ اند توجه کرده‏ ایم. هدف از تحقیق معرفى جزیره گرمایى شهر یا نقطه حداکثر گرما در شهر است که بیشتر شامل مرکز شهر مى ‏باشد و منظور از جزیره گرمایى گرمتر بودن شهر نسبت به حومه و اطراف است که در مواردى این میزان به 8-5 درجه سانتیگراد نیز مى‏ رسد. روش تحقیق در مقاله به صورت اسنادى، استفاده از منابع کتابخانه ‏اى، منابع الکترونیک و سایت هاى مختلف می ‏باشد. در ادامه به عوامل فرضى که باعث ایجاد لایه سرپوش جزیره گرمایى شهر مى شود اشاره شده، تراز تابش در منطقه شهرى و مقایسه آن با حومه و تأثیراتى که بر سلامتى انسان و محیط دارند بررسى گردیده است. و در آخر راهکارهایى براى مقابله با جزیره گرمایى از طریق افزایش فرهنگ همگانى در امر حفاظت محیط و گسترش فضاى سبز و غیره... بررسى و پیشنهاد شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermal Islands

نویسندگان [English]

  • Hossein Sarami 1
  • Leila Salaki 2

1 Member of Faculty at University of Isfahan

2 Graduate Student of Climatology at University of Isfahan

چکیده [English]

In this paper, the concept of Thermal Island has been discussed in general. First of all, the definition of the city’s thermal island and its history have been presented using illustrations and diagrams. Next, the climate variables affecting thermal islands have been considered. The purpose of the research is to introduce the city’s thermal island or the point of maximum of heat in the city, which mostly includes the city center. The term “thermal island” refers to the fact that city is warmer than its suburbs and surrounding area, which in some cases can show in a difference in temperature of 5-8 ° C. The research method in the paper is documentary, secondary and with the help of utilization of electronic sources and various websites. In addition, the hypothetical factors that create the cap layer covering the city’s thermal island are mentioned, and the radiation level in the urban area, its comparison with the suburbs and the effects it has on human health and the environment have been studied. Finally, strategies for dealing with Thermal Island through improving public behavior in relation to protecting the environment, developing green space, etc. have been examined and proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Island
  • capping layer
  • climatic variables
  • city center
  • micro-climate
  • Ozone
  • system
  • ecosystem
1 - رهنمایى، محمدتقى، مجموعه مباحث و روشهاى شهرسازى، جغرافیا،مسکن و شهرسازى،تهران، 1369.
2 - ژنوس آنگر،زولتان سوگى،جودیت زبوکى،ویژگیهاى مقطع دمایى در یک ناحیه شهرى، ترجمه پیرزادزمانى،ابوالفضل مسعودیان،دانشگاه اصفهان،1374.
3 - غیور، حسنعلى؛ مسعودیان، سیدابوالفضل؛اثرات گرمتر شدن زمین بر چرخه آب در طبیعت، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره پیاپى 46، پاییز1376.
4 - فرید یداله، جغرافیا و شهرشناسى، دانشگاه تبریز، 1368.
5 - کاویانى، محمدرضا، میکروکلیماتولوژى، انتشارات‏سمت، تهران،1380.
6 - گومز،گاجو، پوشش گیاهى و تغییرات اقلیمى در مناطق شهرى (مورد مطالعه والنسیا)، ترجمه رضامختارى ملک آبادى، دکتر ابوالفضل مسعودیان، دانشگاه اصفهان،1384.
7 - هنرى پرکینز، آلودگى هوا،ترجمه دکتر منصور غیاث الدین، انتشارات دانشگاه تهران،1376
8- APA,Smart Growth and Urban Heat Islands .EPA site httpsmart Growth.org,1992.
9- Akbari Hashem,Cool roofes July4th.2005 site httpIb1.gov 2005.
10- Akbari Hashem Wash Your Roof, httpIb1.gov site July4th.2005.
11- Akbari Hashem,What Can Be Done httpIb1.gov site July4th.2005.
12- Akbari Hashem,Basic Information site httpIb1.gov July4th. 2005.
13- Akbari Hashem, Heat ,Health&Environment site httpIb1.gov, July 4th.2005.
14- Brian Pone,Craig Kenton Smith,Dan Moses Stamper-Kurn Existing Climate Data Sourcss and Their Us in Heat Island.site httpIb1.gov April,27.2000.
15- How,Peterj and Akbari Hashem Lighten UP COOL DOWN.CITIES,TOLD,UK,1997