نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 سواحل در هولوسن میانى، هم از نظر فرآیند و هم از نظر فرم با سواحل هولوسن پیشین و پسین تفاوتهاى ریشه‏ اى دارد. براى درک این اختلاف، این مقاله تحقیقات اخیر را در رابطه با تغییرات سطح دریا و تحول سواحل بین سالهاى 7800 تا 4400 سال پیش محاسبه کرده است. (تقریبا حدود 7000 تا 4000 سال پیش که توسط کربن 14 اندازه‏ گیرى شده است) اساسا سطح متوسط آب دریا درطى این مدت به علت افزایش تخلیه آب ناشى از ذوب صفحات یخ نیمکره شمالى تغییر یافته است که البته در این تغییر نقش قطب جنوب ناچیز است. این مقاله به مسائل تغییرات ائوستازى در هولوسن میانى، یعنى بررسى سن- ارتفاع و سپس الگوهاى تحول سواحل مى‏ پردازد.

عنوان مقاله [English]

The Sea Level Change and Coastal Change During Mid-Holocene

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharifi (Translator)
  • Mohsen Hadi (Translator)

چکیده [English]

The mid-Holocene coasts have radical differences with the early and late Holocene coasts both in terms of process and form. To understand this difference, this paper has compiled the calculations in recent studies of sea level changes and coastal evolution between 7800 to 4400 years ago. (Approximately 7000-4000 years ago, measured by carbon 14). The average sea water level during this period has basically changed by increase in water drainage due to the melting of ice planes at the northern hemisphere, while the role of Antarctica in this change is insignificant. This paper deals with the eustatic changes in the mid-Holocene, namely, the study of age-height and then patterns of coastal development.