نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى جغرافیا - دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS - استاندارى اصفهان

چکیده

براى مقابله و پیشگیرى از کاهش اثرات بلایاى طبیعى نظیر زلزله علاوه بر مباحث فنى با مدیریت بحران و برنامه‏ ریزى چگونگى مقابله با بحران هاى ناشى از بلایاى طبیعى نیز روبرو هستیم و اگر مسائل احتمالى ناشى از بحران پیش‏ بینى نگردند هزینه بازسازى و اصلاح خسارات ناشى از بحران بسیار بالا خواهد بود. بحران­هاى ناشى از حوادث طبیعى آثار قابل توجهى از نظر اجتماعى- روانى و اقتصادى بر جامعه خواهد داشت.
بنابراین شناخت اصول شیوه‏ هاى صحیح مدیریت بلایاى طبیعى مى‏ تواند در راه جلوگیرى از وقوع و یا کاهش اثرات منفى این حوادث و جلوگیرى از تبدیل آن به بحران­ هاى اجتماعى و اقتصادى و زیست محیطى مؤثر واقع گردد. پس در دسترس بودن برنامه ‏هاى مدیریتى صحیح در مواقع بحران از یکسو باعث تقویت بنیان جامعه در تمامى زمینه‏ ها شده و از سوى دیگر از میزان خسارات و تلفات مالى و جانى و از هم گسیختگى اجتماعى و اقتصادى و زیست محیطى به شکل چشمگیر خواهد کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principles and Methods of Earthquake Crisis Management with Emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • Sirous Ghanbari 1
  • Arman Ghazi Askari Na'eenei 2

1 Ph.D. Student at the University of Isfahan

2 Master of Remote Sensing and GIS, Isfahan General Governer

چکیده [English]

In order to prevent, counteract and reduce the effects of natural disasters such as earthquakes, we have to deal, in addition to technical matters, with crisis management and planning how to deal with crises caused by natural disasters. If the probable problems arising from the crisis are not foreseen, the cost of reconstruction and repair of damages by the crisis will be very high. Crises caused by natural disasters will have significant socio-mental and economic effects on society.
Therefore, recognizing the principles of proper methods of disaster management can be effective in preventing the occurrence or reduction of the negative effects of these incidents and preventing them from becoming social, economic and environmental crises. Therefore, the availability of proper management plans in times of crisis will, on the one hand, strengthen the foundations of society in all fields and, on the other, significantly decrease the amount of financial and life damages and prevent social, economic and environmental collapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Planning
  • Earthquake
1 - احمدى، حسن(1374)، نقش آموزش در تقلیل ضایعات ناشى از زلزله،مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله، چاپ اول، 1375، تهران، ص 167-151.
2 - ارغانى، عبدالرضا،(1376)، چگونه خطرات زلزله را کاهش دهیم، فصلنامه آموزشى هلال احمر،شماره 23،انتشارات آموزش وتحقیق جمعیت هلال احمر، تهران، ص 15-11.
3 - استوارایزدخواه،یاسمین،(1374)، زلزله و نقش رسانه‏هاى جمعى، روزنامه ایران، 24 تیرماه،تهران، ص 17.
4 - اسمیت، کیت، مترجم :مقیمى، ابراهیم،گودرزى نژاد، شاپور (1382)، مخاطرات طبیعى، چاپ اول،(1382)، تهران، انتشارات سمت، ص 165-117.
5 - بحرینى،محمدحسین،(1373)،ایمنى مراکز زیستى در برابر زلزله، مجله بنیاد مسکن انقلاب اسلامى، شماره 55، تهران،ص 13-5.
6 - پارسى نژاد،فرخ(1376)، بررسى واکنشهاى مردم استان اردبیل در مورد زلزله و میزان اطلاع آنان از این پدیده، اولین مسابقه مقاله نویسى نوجوانان و جوانان، جلداول، چاپ اول،1376،انتشارات مؤسسه بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله، تهران، ص 25-13.
7 - پویان، ژاله،(1373)، برنامه ریزى مقابله با خطرات طبیعى، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شهیدبهشتى، دانشکده معمارى و شهرسازى، ص 37-9.
8 - حبیب، فرخ، (1374)، نقش فرم شهر در کاهش خطرات زلزله، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله، چاپ اول،1375،تهران، ص 12-5.
9 - رضایى پناه، نادیا، (1374)، لزوم آموزش همگانى در مراکز آموزشى، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله، چاپ اول، 1375، تهران، ص 85-71.
10 -شادى طلب، ژاله، (1372)، جامعه‏شناسى فاجعه، چاپ اول، 1372، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامى، تهران، ص 42-38.
11 - شهبازى،اسماعیل،(1372)، آموزش آمادگى و ترویج شیوه‏هاى مقابله با سوانح طبیعى، چاپ اول،1372،انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات سوانح طبیعى، ص 45-39.
12 - صمدى راد،برات الله،(1380)، ایمنى در برابر زلزله ،روزنامه همشهرى، 14 مهرماه، تهران،ص 18.
13 - فلاحى،ویدا،(1376)،آموزش همگانى گامى مؤثر در پیشگیرى از خطرهاى ناشى از زلزله، نشریه مؤسسه بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله، سال دوم، شماره 4،تهران،ص 20-17.
14 - نوربالا، احمد،(1380)،پیام افتتاحیه ،مجموعه مقالات همایش بهداشت روانى در حوادث غیرمترقبه، چاپ اول، 1381، اصفهان،ص 11-9.
15 - نیلفروشان،محمدرضا،(1374))،پیشگیرى ،امدادرسانى و اسکان موقت در بحران، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله، چاپ اول، 1375، تهران، ص 58-42.
16 - یزدجردى،محسن،(1376)،آمادگى در مقابل بلا،چاپ اول، 1376، انتشارات کمیته کاهش اثرات بلایاى طبیعى،وزارت کشور، تهران،ص 15-5.
17- Airy, ann (2004)U.K; To What Extent Can Supportive Organization Teach Us against Natural Events.p.p23-34.
18- Balan Chard,Wein (2004)U.S.The Role of Higher Education In evaluating Necessity Management .pp45-58.
19- Cohen,R.E,(1998),United State:"Hand BooK For mental Health Care of Disaster Victims Baltimore."Johns Hopkins University Press. p.110-126.
20- Internationalfedration of Red Cross And Red crescent (1998)(World Disaster Report."Oxford University Press,pp.1-139.
21- Kaningham,dine(2004)NewZland,teaching lesson considering using risk management against natural events.pp.62-73.
22- Klink, Chris (2004) UK, "Coping with life challenges" i.e international Thomson Publishing. pp. 35-41.