نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس عمران / نقشه‏ بردارى کارشناس ارشد شهرسازى

چکیده

 امروزه بیشترین اهمیت جنگ افزارها در کشورهاى توسعه یافته بر اساس تکنولوژى و فن آورى اطلاعات مورد استفاده مى‏ باشد. بعد از پیدایش انسان، کسب اطلاعات در مورد نیروهاى دشمن، نقش بسیار مهمى را در پیروزى بر نیروهاى دشمن ایفا مى‏ کند. همچنین کسب اطلاعات، تفسیر و پردازش آنها از اهمیت خاصى در تصمیم‏ گیرى‏ هاى سیستمى دارد. در این برهه زمانى، تولید، تبدیل، انتقال اطلاعات و همچنین مدیریت آنها در عین حال که امرى بسیار حساس و با اهمیت تلقى مى‏ گردد، بسیار پیچیده و دشوار نیز مى‏ باشد. بطورى که جنگ خلیج فارس در حقیقت جنگ فناورى‏ هاى نیروها در مقابل یکدیگر بود. در مواقعى نیازى به جنگیدن رودررو نیست بلکه با استفاده از فناورى، مبارزه صورت مى‏ گیرد. چنانکه در مواردى، نبرد در مدت زمان کوتاهى به سبب وجود فن آورى اطلاعات پایان مى‏ پذیرد. یکى از مهم ترین تاکتیک هاى رزمى، عملیات اطلاعاتى و ضد اطلاعاتى نیروهاى خودى و نیروهاى دشمن مى‏ باشد که باید بهنگام، سریع، درست و قابل تفسیر و داراى شرح باشد. چرا که در موفقیت یک نبرد نقش بسیار اساسى و حیاتى دارد. این قضیه در مورد نیروهاى ائتلافى در جنگ عراق به اثبات رسیده است. سیستم ‏هاى جنگ‏ افزارى مدرن قادر خواهند بود که زمان حمله دشمن را پیش بینى نموده و جزئیات آنرا با بالاترین دقت در اختیار نیروهاى خودى قرار دهند. این مسئله باعث پیروزى بر دشمن با هزینه‏ اى کمتر مى‏ گردد که نشان دهنده اهمیت اطلاعات فضایى مناسب و درست، و میزان کاربرد آنها جهت برنامه ریزى و فرماندهى عملیات رزمى مى‏ باشد.

عنوان مقاله [English]

Application of Geographic Information System (GIS) in Command and Control Information System (CCIS)

نویسنده [English]

  • Mehran Rafi'ei

Master of Municipal Engineering

چکیده [English]

Today, the most important weaponry in developed countries are utilized based on information technology. Since the coming into existence of human beings, gaining information about the enemy's forces have played a very important role in achieving victory in wars. Furthermore, obtaining, interpreting and processing information is of special importance in systematic decision making. At this point in time, production, transformation, transmission and management of information is not only very sensitive and important, but also highly complex and difficult. The Persian Gulf War was in fact a war of the enemies’ technologies against each other. Sometimes there is no need to fight physically, but the fight is practiced by the use of technology, as in some cases the battle ends within a short time due to the availability of information technology. One of the most important tactics of combat is the intelligence (and counter-intelligence) operations of the forces which must be timely, prompt, accurate, interpretable and descriptive, because it plays a vital role in success in a battle. This has been proved in case of the coalition forces in the Iraq War. Modern weapon systems will be able to anticipate the time of attack and provide forces with details of highest accuracy. This results in a victory against the enemy with a lower cost, which indicates the importance of proper and correct spatial information and the extent to which they are used to plan and command combat operations.

1-P.Satyanarayana,GIS Consultant& Editorial Associate ,GIS INDIA,S.Yogendran GIS Analyst,ENC-Division IIC Technologies Private Limited ,Hyderabad,India,
2- The GIS in CCIS" by Lain Whittington,16 May 1996.
3- Developments In Uk Defence Digital Geographic Support" WHITTINGTON,I.F.G,Colonel(UK Army).