نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

نیروهاى نظامى‏ درحال حاضر فعالیت هاى خود را بر فضاى نزدیک محدود مى‏ کنند و درهمین فضاى نزدیک به اجراى مأموریت هاى خود مى‏ پردازند. ازاین رو آشنایى با مفاهیم جدید عوامل جغرافیایى فضایى جهت نیاز مانور در محیط مدل سازى امرى ضرورى است.
در بررسى عوامل جغرافیایى فضایى،طى مقالات مقدمه ‏اى بر جغرافیاى نظامى در قسمت هاى نوزدهم و بیستم به دو قسمت نخست از چهار منطقه ذیل،
الف- سطوح میانى هوافضا،
ب - فضاى نزدیک با فضاى محیطى زمین،
پ - ماه و پیرامون آن ،
ت - پوشش خارجى فاقد شکل مشخص یا ثابت در وراى آن
اشاره گردید. در این مقاله به عنوان «کره ماه و محیط پیرامون آن» مى‏ پردازد.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Military Geography ( Part XXI)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

Military forces are now limiting their activities to near-space, and they carry out their missions within this section of the space. Therefore, familiarity with new concepts of spatial geographic factors is necessary for maneuvering in a modeling environment.
In the study of spatial geographic factors, through the nineteenth and twentieth parts of this series of papers under the title “an introduction to military geography”, the first two of the four following regions were discussed.
A) Intermediate section of aerospace;
B) Near- space (close to the environment of the Earth);
C) Moon and its surroundings;
D) The outer space without a definite or fixed shape beyond it;
This paper deals with "the Moon and its surroundings".

1- Collins John M:Millitary Geography Brasey's ,Washington, 1998, pp 137-151.