نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه‏ ریزى شهرى دانشگاه اصفهان

چکیده

رشد فزاینده جمعیت کشور طى دو دهه اخیر و افزایش تصاعدى جمعیت جوان، لزوم توجه به راهکارهاى جدید براى اشتغال را روشن مى ‏سازد. وجود توان هاى بالقوه جهانگردى در سطح کشور که از ایران کشورى توانمند در این زمینه ساخته است و استفاده از این توان ها در راستاى ایجاد درآمد و اشتغال مى ‏تواند یکى از این راهکارها باشد. شهر فیروزآباد داراى رشد جمعیت نسبتا بالایى است باتوجه به جاذبه ‏هاى توریستى فیروزآباد براى ایجاد اشتغال بویژه براى جمعیت جوان که داراى حساسیت ویژه ‏اى نیز هست  می توان از جهانگردى به عنوان راهى در این جهت سود جست. برهمین اساس در این مقاله با درنظرگرفتن ساختار جمعیت و میزان ورود جهانگردان به شهر فیروزآباد به بررسى گروه هاى عمده شغلى و میزان اشتغالى که جهانگردى مى‏ تواند فراهم آورد پرداخته شده و در آخر ضمن نتیجه ‏گیرى، راهکارهایى نیز در این زمینه پیشنهاد گردیده است. روش اصلى پژوهش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود درارتباط با هدف مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of Tourism Industry and its Importance in Job Creation in the City of Firoozabad

نویسندگان [English]

  • Mas'oud Taghva'ei 1
  • Behnam Moghani 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan.

2 Graduate Student of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

The increasing population growth of the country over the last two decades and the exponential increase of young population make it necessary to pay attention to new strategies for creating employment. The existence of potential for tourism around the country which has made Iran a capable country in this field, and using this potential for income and employment generation can be one of these solutions. The city of Firoozabad has a relatively high population growth. Considering the tourist attractions of Firoozabad, and considering special sensitivity of young people’s employment, tourism can be used as a way for creating employment and dealing with the challenge of unemployment. Accordingly, in this paper, considering the population structure and the number of arrival of tourists to Firoozabad, a study has been made of major occupational groups and the level of employment that tourism can provide, and finally a solution has been suggested in this regard. The main method of research is analysis of the statistics and information available in relation to the purpose of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population structure
  • burden of responsibility
  • employment
  • Tourism
  • Firoozabad City
1 - آمارنامه استان فارس،1378، سازمان برنامه وبودجه استان فارس.
2 - آمارتعدادورودى توریسم به آثار باستانى فارس، 1381، سازمان میراث فرهنگى و جهانگردى و ایرانگردى استان فارس.
3 - تقوى نژاد دیلمى، محمدرضا، 1366، معمارى، شهرسازى و شهرنشینى ایران درگذر زمان، یساولى(فرهنگسرا)
4 - چاک واى گى و همکاران، 1377، جهانگردى در چشم‏انداز جامع، ترجمه على پارسائیان و سیدمحمداعرابى دفتر پژوهشهاى فرهنگى .
5 - رجایى، سعیده، 1377، توسعه صنعت جهانگردى به مثابه اشتغال، مجله گردشگرى شماره دوم.
6 - رضوانى، على اصغر، 1374، جغرافیا و صنعت توریسم، دانشگاه پیام نور.
7 - سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، 1375، مطالعات تفضیلى، مرکزآمارایران.
8 - سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، 1365، مطالعات تفضیلى، مرکزآمارایران.
9 - صالحى، فروزنده، 1377، مبانى جمعیت‏شناسى، چاپ اول، انتشارات صفاره.
10 - قانعى خو، محمد، 1380، رساله کارشناسى ارشدجغرافیا، عنوان تأثیر اقلیم در کشاورزى فیروزآباد با تأکید بر کشت ذرت.
11 - غازى، ایران، 1381، نگرش تحلیلى برمدل تکامل فضایى دربرنامه ریزى توریسم، مجله علمى- پژوهشى دانشکده ادبیات وعلوم انسانى دانشگاه اصفهان.
12 - کیانى، محمدیوسف، 1366، شهرهاى ایران، جلد2، جهاد دانشگاهى.
13 - محلاتى، صلاح الدین، 1380، درآمدى برجهانگردى، دانشگاه شهیدبهشتى.
14 - مغانى،بهنام، 1382، بررسى پتانسیل‏هاى توریستى شهر فیروزآباد پایان نامه کارشناسى ارشدجغرافیا و برنامه ریزى شهرى دانشگاه اصفهان.
15- Madder,ueli,1988,Tourism and Environment Analysis of Tourism Research,university of Wisconsin.