نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى‏ دانشگاه آزاداسلامى ‏اردبیل

چکیده

اختلاف فشار هوا در دو نقطه مختلف سطح زمین، سبب ایجاد جریانى از هوا از منطقه فشار زیاد به سمت منطقه فشارکم مى‏ گردد. این جریان، در آب و هواشناسى، تحت عنوان «باد» موسوم است.
باد یکى از پارامترهاى آب وهواشناسى است که در برنامه ریزی هاى عمرانى و آمایش سرزمین، کاربرد زیادى دارد. در شهرسازى و برنامه ریزى شهرى، توجه به جهت باد غالب در احداث سازه ‏ها ضروری ست. در آب و هواشناسى کشاورزى، توجه خاصى به فاکتور باد معطوف مى‏ شود. در حمل ونقل هوایى و مکان یابى احداث فرودگاه، مطالعه باد اهمیت زیادى دارد. با افزایش روزافزون مصرف سوخت ­هاى فسیلى نظیر نفت، گاز، ذغال سنگ و غیره و تجدید ناپذیرى آن ها، در کشورهاى پیشرفته و درحال پیشرفت، به انرژی ­هاى نو بخصوص انرژى باد، توجه خاصى مى ‏شود. لذا توجه به سمت و سرعت باد در مطالعات ناحیه‏ اى یکى از ضروریات است. جهت و سرعت باد، پس از ترسیم گلباد، تحلیل مى ‏شود. بنابراین در این مقاله، یکى از نرم‏ افزارهاى رسم گلباد، به طور مختصر تشریح مى‏ گردد.

عنوان مقاله [English]

Introduction of "WRplot 3.50" Wind Rose Drawing Software in Simple Words

نویسنده [English]

  • Borumand Salahi

Member of Faculty, Islamic Azad University of Ardabil

چکیده [English]

The difference in air pressure of two different points on the surface of the Earth causes the flow of air from the high-pressure zone to the low-pressure one. In meteorology this flow is called "wind".
Wind is one of the meteorological parameters that is widely considered in developmental and spatial planning. In municipal engineering and urban planning, attention to dominant wind direction is a necessity in the construction of structures. In agricultural meteorology, particular attention is paid to the wind factor. The wind study is important in air transportation and location of airport construction. Considering the increasing consumption of fossil fuels such as oil, gas, coal, etc., and their non-renewable reality, advanced and developing countries are paying special attention to new energies, especially wind power. Therefore, attention to the direction and speed of wind is one of the necessities in regional studies. The wind direction and speed are analyzed after drawing the wind rose. Therefore, in this article, a software for drawing wind rose is briefly described.

1 - صلاحى، برومند، 1382، تحلیل ویژگیهاى باد در استان اردبیل به منظور کسب انرژى از آن، پایان نامه دوره دکتراى رشته جغرافیاى طبیعى(گرایش اقلیم‏شناسى) دانشگاه تبریز.
2 - علیجانى، بهلول؛ کاویانى، محمدرضا، 1373، مبانى آب وهواشناسى، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
3- www.lakesenvironmental.com
4- www.webmet.com