نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا

2 کارشناس جغرافیاى طبیعى

چکیده

ازن توسط آستراین (Austrian) در سال 1840 کشف شد که مطالعه اولیه آن به اوایل قرن بیستم برمى‏ گردد. این گاز کمیاب آبى رنگ که از سه اتم اکسیژن (O3) تشکیل شده است، تابش خورشید در محدوده طیفى کمتر از 29/0 میکرون به ویژه بین 22/0 تا29/0 میکرون را به طورکامل جذب مى‏ کند. گرچه میزان این جذب چندان زیاد نیست، اما صافى محافظى است که نقش بسیار مهمى در جلوگیرى از نفوذ اشعه خطرناک فرابنفش (Ultraviolet)(UV) به سطح زمین دارد. قدرت جذب تابش در بسیارى از محدوده‏ هاى فروسرخ که طول موج زمین تاب را نیز شامل مى‏ شود توسط ازن چشمگیر است که علت افزایش دما در استراتوسفر نیز به دلیل گرماى حاصل از جذب اشعه فرابنفش مى‏ باشد. به طورکلى ساختار حرارتى استراتوسفر توسط این گاز کنترل مى‏ گردد و نقش آن در زندگى و ادامه حیات زیست‏ کره به اندازه‏ اى حیاتى است که جایزه نوبل شیمى درسال 1995 به سه تن از محققان ازن که سالها براى حفظ و جلوگیرى از نابودى و شناساندن نقش حیاتى آن به جهان تلاش کرده بودند تعلق گرفت .

عنوان مقاله [English]

Ozone Layer Degrading Processes and Their Effects on Biosphere's Health

نویسندگان [English]

  • Reza Soleiman Anoosh 1
  • Bijan Anisi 2

1 Master of Geography

2 Bachelor of Natural Geography

چکیده [English]

Ozone was discovered by Austrian in 1840, and its basic study dates back to the early 20th century. This rare blue gas, composed of three oxygen atoms (O3), absorbs solar radiation in a spectral range of less than 0.29 microns, and in particular it fully absorbs the range between 0.22 and 0.29 microns (full absorption). Although this amount of absorption is not high, ozone is nevertheless a protective sieve that plays an important role in preventing the dangerous ultraviolet (UV) spectra’s penetration to the surface of the Earth. The Ozone’s power of absorbing radiation in wide parts of infrared ranges including the wavelength of radiations by the Earth is significant, and the reason for the rise in temperature of the stratosphere is the heat generated by absorption of ultraviolet radiation. In general, the thermal structure of the stratosphere is controlled by this gas, and its role in the life and survival of the biosphere is so vital that the Nobel Prize in chemistry in 1995 was given to three ozone researchers who spent years working to preserve this gas and prevent its destruction, and to make the world aware of its vital role.

1 - اوباسى، گاودین اوپى، «هوا، اقلیم و بهداشت»، به مناسبت روزجهانى هواشناسى 1999، نیوار، پاییز1377، شماره 39.
2 - «لایه ازن سپر حفاظتى زمین»، سازمان حفاظت محیط زیست (دفترحفاظت لایه ازن)،1379.
3- Briggs.David et al, "Fundamentals of the physical environment" ,Routledge,1997,557pp.
4- Christopherson.Robert.W, "Geo systems an introduction to physical geography", 2000,prentice Hall.
5- Linacre,Edward,Greets.Bart,"Climate & Weather Explained,1997,",Routledge, 432pp.
6- Longstretch.Jd et al,"Effects of increased solar ultraviolet radiation on human health", 1995,Journal of the human environment research and management,Vol.24,153-163p.
7- Pickering.Kevint,Owen.Lewisa,"An introduction to global environmental issues", 1997,Routledge,512pp.
8- Sinclair.John,"Environmental effects on health", 1999,Nursing standard, Vol.13,42-46p.
9- Sinclair.John,"The effects of the hole in the ozone layer on health", 1999, Nursing standard,Vol.14,42-43p.