نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اخیرا در کشور مکزیک با استفاده از نقشه‏ هاى رقومى سال هاى دهه 1970،1993 و2000 یک بانک اطلاعات سود آورى ایجاد گردید تا میزان و مشخصه‏ هاى فضایى تغییرات کاربرى و پوششى زمین (LUCC) در کل کشور پیاده و اجرا گردد. براى پیشبرد این منظور ابتدا نقشه موجود کاربرى و پوششى زمین که در مقیاس 250000:1 در دسترس بود مورد بازنگرى قرارگرفت تا اطلاعات ورودى از نظر مقیاس، طرح طبقه ‏بندى و روش تهیه نقشه انتخاب شود. نقشه‏ هاى رقومى تهیه شده در سه تاریخ متفاوت (یعنى اواخر دهه 1970،1993 و2000) پس از بازنگرى ،ارزیابى و تصحیح در یک بانک اطلاعات GIS ادغام شدند. بمنظور بهبود اعتبار بانک اطلاعات، تلاش شد تا دقت روش و رویه رقومى‏ کردن ارزیابى گردد و تغییرات غیرمتحمل ناشى از خطاهاى موضوعى در نقشه آشکارسازى و تصحیح شود. نقشه ‏هاى رقومى روى‏ هم قرارگرفت تا نقشه‏ هاى LUCC، ماتریس هاى عبورى ایجاد شده و میزان تبدیل نیز محاسبه گردد براساس این بانک اطلاعات، نرخ جنگل زدایى بین سالهاى 1976و2000 به ترتیب به میزان 25/0و76/0 درصد در هر سال براى جنگلهاى معتدله و استوایى ارزیابى شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of GIS Data Bank in Land Use Assessment

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

Recently, in Mexico, using digital maps of the 1970s, 1993 and 2000, a profitable data bank was established to measure the extent and characteristics of Land Use and Cover Change (LUCC) across the country. In order to advance this plan, an existing map of land use and cover available on a scale of 1:250,000 was revised in order to determine the input data in terms of scale, classification scheme and mapping method. The digital maps prepared in three different dates (i.e., late 1970s, 1993 and 2000) were merged into a GIS database after being reviewed, evaluated and corrected. In order to improve the credibility of the data bank, efforts were made to evaluate the accuracy of the method and the digitization procedure and to detect and correct the unpredictable changes resulting from thematic errors in the map. The digital maps were put onto each other to create LUCC maps and calculate transition matrices and conversion rates. Based on this data bank, the deforestation rate between the years 1976 and 2000 was estimated as 0.25% and 0.76% per year for the moderate and tropical forests respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use Cover Change
  • Deforestation
  • map preparation
  • GIS
  • precision
  • Mexico