نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاى طبیعى

چکیده

رسوبات بطور اعم درمجموعه ‏هاى مختلفى در مجاورت یکدیگر قرار  می گیرند و ناهمواری هاى متفاوت را تشکیل مى‏ دهند. بنابراین بررسى آنها، تفسیرمحیط رسوب گذارى وجغرافیاى گذشته وحال حاضر را ممکن مى ‏سازد.
مقاله حاضرسعى دارد، ویژگی ها، نحوه تکوین، شکل هندسى و مورفولوژى مخروط افکنه ‏ها را با تأکید برمخروط ­هاى گودال مرند ارائه کند. قبل از بررسى این پدیده، ذکر موقعیت وخلاصه ‏اى از فرایند و چگونگى تشکیل گودال مرند ضرورى به نظر مى‏ رسد.

عنوان مقاله [English]

Examination of Formation and Characteristics of Alluvial Fans (Case Study: Alluvial Fans of Marand Depression)

نویسنده [English]

  • Farhad Ja'fari

Master of Natural Geography

چکیده [English]

The sediments are generally located in various masses close together and form different land lays. Therefore, their examination makes interpretation of the environments of sedimentation as well as past and current geography possible.
The present paper presents the characteristics, evolution, geometric shapes and morphology of alluvial fans with emphasis on the conditions of the Marand depression’s fans. Before examining this phenomenon, it is necessary to state the position and the process of formation of the Marand depression.

1 - احمدى، حسن، ژئومورفولوژى، جلداول،ژئومورفولوژى کاربردى(فرسایش آبى)، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
2 - پورمقامى، محمد، پتروژنزگدازه‏هاى بازیک کواترنرى منطقه آذربایجان، مجله دانشکده علوم زمین، مقاله (2).
3 - خیام، مقصود، سهندآتشفشان پلیوپلیوستوسن وتحول ژئومورفولوژیکى آن درکواترنر، مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد، شماره اول ودوم، 1369.
4 - رضایى مقدم، حسین، پژوهش درتشکیل کوهپایه‏ها ودشتهاى انباشتى دامنه جنوبى میشوداغ، دانشنامه جهت اخذدکتراى تخصصى، دانشگاه تبریز، 1374.
5 - عباس نژاد، احمد، پژوهشهاى ژئومورفولوژى دردشت رفسنجان، دانشنامه جهت اخذدکتراى تخصصى، دانشگاه تبریز، 1375.
6 -کیاعبدالکریم، مدیریت مخروط افکنه‏ها، مجله آب، خاک وماشین، ماهنامه علمى، اقتصادى وکشاورزى، سال دوم، شماره 5.
7 - گزارشات مربوط به سازمان آب منطقه‏اى آذربایجان شرقى واردبیل، شماره 2، 1365.
8 - موسوى حرمى، رضا، رسوب‏شناسى، انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ سوم، 1372.
9 - منصورفر، کریم، روشهاى آمارى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374.
10 - نقشه توپوگرافى 50000 :1 مرند- زنوز - کشک سراویامچى، سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح .
11 - نقشه زمین‏شناسى 100000 :1 مرند، سازمان زمین‏شناسى کشور، 1373.
12 - نقشه زمین‏شناسى 100000 :1 جلفا، سازمان زمین‏شناسى، 1374.
13- B.Bull William ,Geomorphic Responses To Climate Change,Oxford University press, 1991.
14- Comfort petter, process and Landfrom,Copyright Oliver and Boyw ,1990.
15- Geoffpeat and Fuster ,River and Landscape,Edward Arnold, Second Edition,1988.
16- Rochouki Andrzej ,Alluvial Fun(A Field Approach),Jhon Wiley and sons,1990.
17- Selby M.J,Earth Changing Surface (An Introduction),Oxford ,1985.
18 - Stanley A.Shomm And Mosley ,Exprimental Fluvial Geomorphology, Jhon Wiley and Sons,1987.