نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه جغرافیا

چکیده

 این بحث به بررسى روابط در حال تغییر بین جمعیت و توسعه مى ‏پردازد و در مرحله نخست جنبه‏ هاى کمى جمعیت نظیراندازه، تراکم و نرخ رشد مهاجرت را در رابطه با موضوع کوچ‏ نشینى‏ ها، موضوعى که آشکارا نقش بسیارمهمى بر میزان و ماهیت توسعه در منطقه داشته است نشان  می دهد. در مرحله دوم بحثى پیرامون جنبه‏ هاى کیفى جمعیت نظیر نقش منابع انسانى در فرایند توسعه مطرح شده است. در این بخش عمدتا مباحث مطرح شده در رابطه با موضوعات بهداشتى و آموزشى است ولى امروزه به موضوع حقوق انسانى توجه بیشترى مى‏ شود. بالاخره هیچ گونه رابطه علت و معلولى محکمى در مورد عوامل مختلف جمعیت و سطح موجود توسعه وجود ندارد ولى ادامه این بحث نشان مى‏ دهد براى بهبود کیفیت زندگى اکثریت افرادى که در جهان در حال توسعه زندگى مى‏ کنند چه نیازهایى را باید برآورده کرد.

عنوان مقاله [English]

Population and Development

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Esma'eilpour Rowshan

Member of Faculty at Department of Geography

چکیده [English]

This discussion examines the changing relationships between population and development, and in the first stage it represents the quantitative aspects of population such as size, density and migration’s rate of growth in relation to the issue of nomadism, a matter which obviously plays a very important role in the level and nature of development in the region. In the second stage, the quality aspects of the population such as the role of human resources in the development process have been discussed. This section mainly focuses on health and education issues, but nowadays human rights issues receive greater attention. Finally, there is no solid evidence of a strong causal relationship between various factors of population and the level of development, but the continuation of this discussion shows what needs are to be met in order to improve the quality of life of the majority of people living in the developing world.